link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 11 april 2019
4
Interpellaties
5
Inlichtingen van en door het college
6.
Vaststellen raadsvoorstel - en besluit Kadernota 2023-2023 (bespreekstuk)
In het Roalter Akkoord is afgesproken in het voorjaar een extra moment te creëren om de afspraken in het raadsakkoord af te wegen tegen andere opgaven. Hiervoor is de Kadernota opgesteld. Hierin legt de gemeenteraad integraal zowel op inhoud als financiën de prioriteiten vast als opmaat naar de begroting. Voorgesteld wordt de Kadernota vast te stellen.
7
Sluiting