link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 6 december 2018

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: dhr. M. Kampman

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Vaststellen raadsvoorstel vestigen voorkeursrechten in Heino (opiniërend)
De komende jaren is er behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties in Heino om aan de woningvraag te kunnen voldoen. Om als gemeente ruimte te kunnen geven aan de gewenste ontwikkelingen in Heino, is er het voorstel om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen op enkele (uitbreidings-)locaties in Heino die als kansrijk zijn beoordeeld om in aanmerking te komen voor woningbouw. Op 9 oktober 2018 is besloten om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen. Om het voorkeursrecht te bestendigen dient, binnen 3 maanden na dit besluit, de gemeenteraad het besluit tot definitieve vestiging van het voorkeursrecht te nemen.
pdf Raadsvoorstel en -besluit Wvg Heino _DEF (113KB)
pdf Lijst van aangewezen percelen Wvg Heino (101KB)
pdf St-3549 Locatie 1 (249KB)
pdf St-3550 Locatie 3 (2) (212KB)
pdf St-3551 Locatie 12 (2) (309KB)
pdf St-3552 Locatie 14 (342KB)
pdf Zienswijze tegen Wvg besluit _Geredigeerd (104KB)
pdf Gevolgen vestiging voorkeursrecht Wvg (21KB)
pdf Bewoners de Zeis woningbouwlocaties in Heino_B9387D53584_Geredigeerd (2.4MB)
pdf Bezwaar tegen vestiging voorkeursrecht Molenweg (23KB)
pdf brief bezwaarschrift Wvg pag 1 Molenweg 2 B_Geredigeerd (139KB)
pdf brief bezwaarschrift Wvg pag 2 Molenweg 2 B_Geredigeerd (195KB)
pdf Cvs raadsvoorstel Wvg Heino 20 11 2018 (83KB)
pdf Brief bezwaarschrift tegen proces en locatie mogelijke bouwlocatie ijsbaan en Canadastraat en het bos website (2.5MB)
pdf Mail bewoners inzake bezwaarschrift vestiging wvg en aanwijzing locatie ijsbaan als woningbouwlocatie (8KB)
pdf Bezwaar bewoners inzake aanwijzing woningbouwlocatie ijsbaan en omgeving (117KB)
pdf Brief inwoners inzake bezwaar nieuwbouwplannen ijsbaan en omgeving (125KB)
pdf Mail bewoners inzake bezwaar bouwlocatie omgeving IJsbaan - Vlaminckhorst (10KB)
pdf Brief bewoners inzake Bezwaar bouwlocatie omgeving IJsbaan - Vlaminckhorst (228KB)
pdf Mail bewoners aan kopgroep woningbouwlocatie in Heino (11KB)
pdf Brief bewoners aan Kopgroep woningbouwlocaties in Heino (125KB)
pdf Mail bewoner inzake bouwlocaties Heino (34KB)
pdf Mail bewoners inzake aanwijzen van bouwlocaties in Heino (12KB)
pdf Brief bewoners inzake Bezwaar woningbouw Heino locatie Canadastraat (199KB)
pdf Brief bewoners inzake besluitvorming mogelijke woningbouwlocaitie ijsbaan eo (133KB)
pdf Reactie van de Kopgroep woningbouw Heino op brieven inwoners (267KB)
pdf Craeft inz verkoop en vervolg woningbouw Van der Capellenweg te Heino (4.7MB)
pdf Antwoordbrief Craeft adviseurs vd Capellenweg Heino (101KB)
pdf Brief bewoners inzake bezwaar woningbouw ijsbaan canadastraat Heino (192KB)
pdf Brief inwoners inzake Bezwaar uitbreiding ijsbaan Heino (136KB)
pdf Bezwaarschift bewoners over locatiekeuze Heino (1.7MB)
6
Proces opstellen kaderbrief
In het Roalter akkoord is afgesproken dat de gemeenteraad voor het zomerreces door middel van een kaderbrief zijn kaderstellende rol kan invullen op zowel financiën als op inhoud. De uitkomst daarvan wordt vervolgens door het college verwerkt in de begroting 2020. Omdat de kaderbrief nieuw is, moeten afspraken worden gemaakt over de totstandkoming ervan. Na een eerste verkennende bespreking in de rekeningcommissie zijn drie scenario’s uitgewerkt die besproken worden.
7
Terugkoppeling uit externe organen
8
Sluiting