link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 mei 2019
4
Interpellaties
5
Inlichtingen van en door het college
6
Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Herziening bestemmingsplan Broekland, uitbreidingsplan ’t Broeck (hamerstuk)
Gezien de marktontwikkelingen sluiten de gekozen woningtypen van de stedenbouwkundige hoofdopzet in 2008 niet meer aan bij de vraag. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan zo aan te passen dat er meer flexibiliteit is en beter kan worden ingespeeld op de vraag.
7
Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Actualisatie nota grondbeleid (bespreekstuk)
De huidige nota Grondbeleid is vastgesteld in 2013.
Door een aantal ontwikkelingen, zoals de wijziging van wetgeving en de veranderende marktsituatie, is het wenselijk het grondbeleid op dit moment te actualiseren. De gemeenteraad wordt gevraagd de actualisatie nota grondbeleid 2019 vast te stellen.
8
Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Locatiekeuze woningbouw Heino (bespeekstuk)
Om aan de woningvraag van de komende 10 jaar in Heino te kunnen voldoen, is er behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties. De kopgroep woningbouw Heino, bestaande uit dorpsvertegenwoordigers en ambtenaren van de gemeente, heeft een advies uitgebracht op basis van een breed participatietraject met de inwoners van Heino. Dit advies wordt voor besluitvorming aangeboden met als doel woningbouw mogelijk te maken op een aantal inbreidingslocaties, een uitleglocatie aan de Molenweg en, te zijner tijd, nader onderzoek te doen naar een landschappelijke afronding van de bestaande wijk Kiezebos.
21 mei 2019: Er is een stuk tekst toegevoegd aan het rvs locatiekeuze woningbouw Heino na rond de tafel. Deze tekst staat onder het kopje inleiding op bladzijde 3 van het aangepaste voorstel.
8.a
Beantwoording brief bewoners Beukenhof
9
Sluiting