link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 15 december 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H.L.H. Lammers
Toelichting: In het rond-de-tafelgesprek wordt o.a. gesproken over Bestemmingsplan Buitengebied, omgeving Jacobsgat, Uitvoeringsplan Warmte stand van zaken en Erven in beweging.

Ben je geïnteresseerd in een van de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Bestemmingsplan Buitengebied, omgeving Jacobsgat (voorgesteld als bespreekstuk)
Summercamp werkt aan kwaliteitsverbetering om op termijn haar activiteiten duurzaam te kunnen laten voortbestaan. In de raadsvergadering van 22 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten bereid te zijn medewerking te verlenen aan de beoogde kwaliteitsverbetering, mits de verblijfscapaciteit gelijk blijft en aan een aantal andere voorwaarden wordt voldaan. De realisatie van de groepsaccommodatie en de gewenste kwaliteitsverbetering op het terrein Jacobsgat zijn niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. Naast het mogelijk maken van de kwaliteitsverbetering, wordt de planologische situatie afgestemd op de feitelijke situatie en er wordt een wijziging meegenomen naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Raad van State. Het ontwerpbestemmingsplan dat de beoogde kwaliteitsverbetering planologisch mogelijk maakt heeft van 13 januari tot en met 23 februari 2022 ter inzage gelegen. Namens de omwonenden is één zienswijze ingediend. De zienswijze is ondertekend door 41 personen, woonachtig op 24 verschillende adressen. De gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 10, omgeving Jacobsgat vast te stellen.
6
Uitvoeringsplan Warmte stand van zaken (voorgesteld als bespreekstuk)
Ten behoeve van het behalen van de klimaatdoelen, waaronder het in 2050 aardgasvrij zijn van de gebouwde omgeving, is in november 2020 de Warmtevisie in de gemeente Raalte vastgesteld. Ook is in 2021 de nota “Toekomstbestendige openbare ruimte Raalte” opgesteld. In dat laatste document is de ambitie vastgelegd om voor inwoners en ondernemers een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving aan te bieden. Een veilige, vitale en duurzame omgeving die in balans is met de eisen voor toekomstig gebruik, de ruimtelijke mogelijkheden en met ruimte voor initiatief van de gebruikers.
 Het college informeert de raad over de stand van zaken rondom de uitwerking van het Uitvoeringsplan Warmte. Hierbij wordt gekeken naar gebiedsgerichte én individuele (reeds lopende) acties. De gebiedsgerichte oplossingsrichtingen worden in een presentatie gedeeld met de raad. De raad wordt gevraagd aandachtspunten voor het vervolg mee te geven.
7
Erven in beweging (voorgesteld als bespreekstuk)
Het door de raad vastgestelde coalitieakkoord geeft aan dat het beleid Erven in Beweging op onderdelen moet worden aangescherpt. Er bestaat echter nog geen eenduidig beeld welke aanscherpingen de raad voor ogen heeft en wat daarbij de achterliggende knelpunten en zorgen zijn. In deze rond de tafel wordt een eerste stap gezet om in een open gesprek met de raad duidelijk te krijgen waar de knelpunten en zorgpunten liggen die de raad heeft met betrekking tot Erven in beweging.
8
Sluiting