link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 16 mei 2019

Locatie: Bij Ne9en, Canadastraat 9 in Heino
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. W.A.J. Westenenk
Toelichting: Onderwerpen: Herziening bestemmingsplan Broekland en Locatiekeuze woningbouw Heino.
Ben je geïnteresseerd in een van de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Raadsvoorstel Herziening bestemmingsplan Broekland, uitbreidingsplan ’t Broeck (hamerstuk)
Gezien de marktontwikkelingen sluiten de gekozen woningtypen van de stedenbouwkundige hoofdopzet in 2008 niet meer aan bij de vraag. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan zo aan te passen dat er meer flexibiliteit is en beter kan worden ingespeeld op de vraag.
6
Raadsvoorstel Locatiekeuze woningbouw Heino (ter bespreking)
Om aan de woningvraag van de komende 10 jaar in Heino te kunnen voldoen, is er behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties. De kopgroep woningbouw Heino, bestaande uit dorpsvertegenwoordigers en ambtenaren van de gemeente, heeft een advies uitgebracht op basis van een breed participatietraject met de inwoners van Heino. Dit advies wordt voor besluitvorming aangeboden met als doel woningbouw mogelijk te maken op een aantal inbreidingslocaties, een uitleglocatie aan de Molenweg en, te zijner tijd, nader onderzoek te doen naar een landschappelijke afronding van de bestaande wijk Kiezebos.
7
Terugkoppeling uit externe organen
8
Sluiting