link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 7 februari 2019

Locatie: vergaderzaal Schoonheten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Mevr. A. Booijink-Jonkman

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Huisvesting gemeentehuis (ter bespreking)
De raad wordt geïnformeerd over het project en de stand van zaken. Daarnaast wordt gevraagd naar wensen en behoeften.
6
Terugkoppeling uit externe organen
7
Sluiting