link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 4 april 2019

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. W.A.J. Westenenk

Informatienotities college
1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Verkeersagenda
Het proces voor het opstellen van de verkeersagenda is halverwege 2017 gestart. Inwoners zijn op dat moment door het invullen van een online enquête actief betrokken. De afgelopen periode is een groot aantal inhoudelijke analyses uitgevoerd om te komen tot een prioriteitenlijst van uitvoeringsmaatregelen: “De verkeersagenda”. Het voornemen is om dit jaar te starten met de uitvoering van maatregelen die volgen uit de uitgevoerde analyses. Dit mede gezien de kansen die er ook dit jaar liggen om mee te liften op provinciale verkeersveiligheidssubsidies
Tijdens het rond de tafel gesprek worden de raadsleden en overige belangstellenden door middel van een presentatie ingelicht over het proces, de uitgevoerde analyses en de uitkomsten daarvan. Het is De bedoeling is dat er informatie wordt opgehaald over punten die nog bijgestuurd moeten worden op weg naar de besluitvorming in de raad, medio dit jaar.
5.a
Stukken naar aanleiding van toezegging over oversteekvoorzieningen
6
Terugkoppeling uit externe organen
7
Sluiting