link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 14 januari 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting: In het Rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over het rekenkameronderzoek kleine kernen, de NIeuwe Strunk en bijstelling komgrens Laag Zuthem.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 januari 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Raadsvoorstel rekenkameronderzoek leefbaarheid kleine kernen (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar leefbaarheid in kleine kernen. Doel van het onderzoek was om de gemeenteraad inzicht en handvatten te geven om zijn kaderstellende rol in te vullen. Daarvoor zijn het beleid, de kaderstelling, de uitvoering en de effectiviteit met betrekking tot de leefbaarheid in de kleine kernen onderzocht.
6
Raadsvoorstel De Nieuwe Strunk (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
De gemeente Raalte bestaat uit 9 dorpen, waarvan Raalte de grootste is. Elk dorp heeft zijn eigen dorpshuis- / kulturhus-voorziening, behalve Raalte.
Raalte dorp heeft wel een prachtig Rijksmonument in de vorm van boerderij Strunk. De wens om boerderij Strunk als cultureel erfgoed voor Raalte duurzaam te behouden en de wens voor een multifunctionele voorziening zijn nu bij elkaar gebracht. De boerderij is aan de buitenkant gerestaureerd en de binnenkant moet nog worden aangepakt. De Stichting tot instandhouding boerderij Strunk heeft een plan gemaakt, waarbij de boerderij aan de binnenkant wordt gerestaureerd en een nieuwe ‘schuur’ wordt gebouwd als multifunctioneel centrum. Hiermee blijft het cultureel erfgoed behouden voor Raalte en middels de schuur kan het als multifunctioneel centrum duurzaam geëxploiteerd worden. Hiermee krijgt ook Raalte dorp een prachtige, laagdrempelige dorpshuisvoorziening waar een groot aantal doelgroepen elkaar kan ontmoeten en versterken. Dit vraagt om een investering van in totaal € 1.255.016 De gemeenteraad wordt gevraagd de gevraagde investering beschikbaar te stellen en de Stichting Strunk de opdracht te geven de ver-nieuwbouw van boerderij Strunk uit te laten voeren conform de aanbestedingsregels van de gemeente.
7
Raadsvoorstel bijstelling komgrens Laag Zuthem t.g.v. de herinrichting van de Kolkweg (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)
Als gevolg van de herinrichting van de Kolkweg in Laag Zuthem wordt voorgesteld de bebouwde komgrens op deze weg op 2 locaties te wijzigen. De nieuwe locaties van de komgrens zijn afgestemd op het wegbeeld en op de beleving van de weggebruiker. De gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe bebouwde komgrens van Laag Zuthem vast te stellen.
8
Sluiting