link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 21 maart 2019

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H.L.H. Lammers

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Prestatieafspraken Salland Wonen (ter bespreking)
In dit rond-de-tafelgesprek komen de prestatieafspraken 2019 met SallandWonen en de huurdersbelangenorganisaties aan de orde.
De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de woonvisie. SallandWonen geeft een presentatie over haar werkzaamheden en de huidige stand van zaken op de huurwoningmarkt. De raad wordt gevraagd naar input voor de prestatieafspraken voor 2020.
6
Terugkoppeling uit externe organen
7
Sluiting