link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 27 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. T. Schuurkamp
Toelichting: Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek.

De vergadering wordt via de livestream uitgezonden en is te bekijken via https://raalte.notubiz.nl/live.

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over het Thema landbouw, toekomstperspectief Kracht van Raalte en de Profielen voor de nieuwe adviesraad sociaal domein.

Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk 27 januari 2022 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Thema landbouw (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
De gemeenteraad wordt bijgepraat over het thema landbouw met als onderwerpen welke acties onderneemt de gemeente voor ondersteuning van de landbouw, de actuele stand van zaken van de Gebied Gerichte Aanpak stikstof Salland en Salland Loont.
6
Raadsvoorstel toekomstperspectief Kracht van Raalte (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
De afgelopen maanden is er gewerkt aan het visiedocument: ‘Toekomstperspectief Kr8 van Raalte’. Dit is de visie die voortkomt uit de evaluatie van de Kr8 samenwerking, de evaluatie rond de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning en de evaluatie van de kernteams. In deze visie is onder andere beschreven welke bevindingen er naar voren komen uit de onderzoeken en hoe dit is vertaald naar een visie en actielijnen. De Wmo-raad en Adviesraad Werk en Inkomen hebben een advies uitgebracht over dit visiedocument. De gemeenteraad wordt gevraagd het visiedocument vast te stellen.
7
Profielen voor de nieuwe adviesraad sociaal domein (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
In de raadsvergadering van 4 november heeft de gemeenteraad ingestemd om de adviesorganen in het sociaal domein door te ontwikkelen naar één adviesraad sociaal domein. Een adviesraad die integraal adviseert vanuit het brede inwonersperspectief. De gemeenteraad wordt gevraagd om mee te willen denken over het profiel voor de beoogd leden van deze adviesraad sociaal domein.
8
Sluiting