link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 13 december 2023

Locatie: Groot Zwaaftink
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. A. van der Wilt
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Mededelingen
Vraag wethouder Kreule: zijn er raadsleden die behoefte hebben aan een technische bijpraatsessie door (iemand vanuit) de organisatie ten aanzien van achtergronden van of de systematiek van een gemeentebegroting.
4
Ingekomen stukken
2 ingekomen stukken:
\- auditplan 2023
\- beleidskader toerekening overhead bij groei of krimp van de organisatie gemeente Raalte (incl bijlagen)
5
Besluitenlijst vergadering d.d. 21 juni 2023
6
Financiële en controleverordening (ivm rechtmatigheidsverantwoording) - Normenkader
7
Benoemen voorzitter en leden rekenkamer gemeente Raalte raad 18 december
8
Verordening op de gemeentelijke rekenkamer gemeente Raalte 2024 in raad van 18 december
9
Onderzoeksonderwerpen voor groslijst rekenkameronderzoek 2024
Suggestie VVD, Dennis Melenhorst: onderzoek rondom doelmatigheid sociaal domein, meegeven als optie aan rekenkamercommissie, aan te dragen mede omdat deze al via de raadsagenda is “geagendeerd” door de gehele raad.

Suggestie CDA, Aaltje Booijink: onderzoek naar aanpak ondermijning door de gemeente Raalte (voorbeeld: rekenkameronderzoek gemeente Amersfoort; onderzoek heeft Goudvink 2023 gewonnen, de prijs voor het beste rekenkamerrapport).

Vanuit de fractie GB het volgende onderwerp: Sportbedrijf Raalte BV.
Onderzoeksvragen o.a.
1\. Welke sturingsinstrumenten heeft de gemeenteraad tav het sportbedrijf en hoe werkt dit in de praktijk
2\. Een aantal jaren geleden is om een aantal redenen besloten om het Sportbedrijf te verzelfstandigen. In hoeverre zijn de te verwachten voordelen waarheid geworden?
3\. Hoe transparant zijn de kosten en opbrengsten van de accommodaties die bij de gemeente in eigendom en bij het Sportbedrijf in exploitatie en beheer zijn.
10
Evaluatie proces kadernota in relatie tot begroting - ophalen input voor evaluatie
Per mail (27/11) is enquête uitgezet om input op te halen bij organisatie, raadsleden, college. Aanvullend wordt ook in rekeningcommissie input op gehaald, zoals is afgesproken in agendacommissie 5 juni 2023.
11
Rondvraag
12
Sluiting