link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 21 maart 2019

Locatie: vergaderzaal Schoonheten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. M. Kampman

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Normenkader sociaal domein (ter bespreking)
Het gaat bij dit rond-de-tafelgesprek om de inhoudelijke kaders en het proces richting de financiële ombuigingen. De raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen in het sociaal domein en er wordt raadsleden gevraagd input te geven over het vervolgproces.
6
Terugkoppeling uit externe organen
7
Sluiting