Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 28 mei 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J. de Ruiter
Toelichting: Pauze van 20.45 -21.00 uur

1
Opening
2
Herijking Transformatieplan & Ombuigingen (19.31)
Na de decentralisaties van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet per 2015 (3D's), en 4 jaar transformeren, heeft nu een herijking plaatsgevonden op het oorspronkelijke transformatieplan. Het beleidsmodel blijkt nog steeds nog goed, maar de beoogde besparingen zijn niet gerealiseerd. Deze zogenaamde 3D-uitgaven zorgen in belangrijke mate voor de gemeentelijke tekorten. Hier ligt in 1e instantie de opgave tot het realiseren van bezuinigingen.
3
Kadernota gemeente Rheden 2020 (19.32)
Voor het opstellen van de Programmabegroting 2020 worden nu de kaders bepaald waarbinnen deze begroting moet worden opgesteld. In de afgelopen tijd is gebleken dat de gemeente Rheden als gevolg van o.a. hoge kosten in de Jeugdzorg moet bezuinigen om een sluitende begroting te krijgen. In deze Kadernota wordt verder inzicht gegeven in de aanpak en onderzoeksrichtingen van dit bezuinigingsproces en het bijbehorende bedrag.
4
Mededelingen