Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 januari 2021

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor publiek is het bijwonen van de vergadering in het gemeentehuis niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling agenda
3.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
4
Beleidsplan openbare verlichting (21.03)
5
Herbenoeming lid raad van toezicht Scholengroep Veluwezoom (21.02)
Scholengroep Veluwezoom vraagt uw raad om het zittend lid te herbenoemen in de functie van lid van de raad van toezicht.
6
Vaststelling bestemmingsplan Dieren-Midden herziening locatie stationsgebied (21.01)
Voor het project Traverse Dieren is voor het treinstation en het noordelijke stationsgebied in 2013 een bestemmingsplan vastgesteld, het bestemmingsplan 'Dieren-Midden, locatie Stationsgebied'. Het is gewenst dit bestemmingsplan te herzien daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
7
Procesdocument Omgevingswet (20.31)
De Omgevingswet komt eraan. Met de wet wordt het stelsel van ruimtelijke regels voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving volledig herzien. Het bij dit voorstel gevoegde Procesdocument beschrijft op hoofdlijnen de uitgangspunten en ambities voor de lokale invoering van de wet en geeft richting aan de manier waarop we hier in de komende jaren mee aan de slag gaan.
8.1
Vast te stellen de besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
8.2
Kennis te nemen van de LTA inclusief lijst van toezeggingen
8.3
Vast te stellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2020
8.4
Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
8.4.1
Prestatieafspraken 2021 Vivare, HVR, Gemeente Reden
8.4.2
Projectplan subsidie Regiodeal Veluwe
8.4.3
Initiatief Natuurspeelplek te Ellecom (‘bosje Mees’)
8.4.4
Aanpassen Bodemkwaliteitkaart en Nota Bodembeheer met PFAS en lood
8.4.5
Analyse Energie en Landschap
8.4.6
Regionale samenwerking Arnhem - Nijmegen
8.4.7
Warmtetransitievisie (WTV)
8.4.8
Onderhoudsplanning voorziening
8.4.9
Invulling drietal Covid 19 regelingen in relatie tot motie m.b.t. provinciale subsidie COVID-19
8.4.10
Uitvoering werkzaamheden park Daalhuizen Velp
8.4.11
Uitkijktoren Rheden
8.4.12
Subsidie Humanitas Thuisadministratie 2021
I
8.4.13
Reactie brieven bewonersgroep In de houtgreep
8.4.14
Zutphensestraatweg 40 Dieren: beantwoording brief bewonerscomite d.d. 19112020
8.4.15
Continuëren programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) 2012 t/m 2023
8.4.16
Verkenning duurzame landbouw Rheden
8.4.17
Intentieovereenkomst dementievriendelijke gemeente
8.4.18
Uitvoeringsplan Woondeal regio Arnhem Nijmegen
8.4.19
Beveiligingsplan Suwinet 2019
9
Sluiting