Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering deelsessie 2 - 17 mei 2022

Locatie: Avegoor, Ellecom
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: R. Koekkoek

1
Opening
2
Rondvraag
3
Rapport Rekenkamercommissie Toegang tot de Wmo en Jeugdzorg
Door de rekenkamercommissie is onderzoek gedaan naar de effectiviteit en efficiëntie van de toegang tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp, hoe deze door hulpvragers wordt ervaren en in de kaderstellende en controlerende rol van de raad waar het gaat om de toegang. De centrale onderzoeksvraag is: “Heeft Rheden de toegang tot de Wmo en Jeugdhulp effectief en efficiënt georganiseerd vanuit het perspectief van gemeente en hulpvrager?”
4
Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
5
Benoemen en beëdigen van een twee leden van de Ombudscommissie en benoemen van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie (22.33)
Door de raad van de gemeente Rheden is een onafhankelijke ombudscommissie ingesteld die onderzoek doet naar klachten die, na een interne klachtenprocedure, niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Volgens het rooster van aftreden, welke door de Ombudscommissie is vastgesteld, is de voorzitter afgetreden per 1 februari 2022. Het lid, tevens plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie, zal per 1 juli 2022 haar ontslag indienen.
6
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hofstetterlaan (22.35)
De spoorwegovergang aan de Hofstetterlaan, in Ellecom, is op dit moment een onbewaakte spoorwegovergang.
In het zogenoemde NaNOV-programma, is onder meer besloten tot het treffen van aanvullende overwegmaatregelen ter vermindering van hinder en het vergroten van de veiligheid als gevolg van het groeiende goederenvervoer per spoor.
Door de overweg aan te passen wordt de kans op ongevallen sterk verminderd. De spoorwegovergang aan de Lange Juffer wordt na aanpassing van de spoorwegovergang aan de Hofstetterlaan opgeheven.

Omdat deze aanpassingen niet binnen het vigerend planologisch kader gerealiseerd kunnen worden, dient te worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan door middel van een 'omgevingsvergunning buitenplanse afwijking’. Hiervoor moet de gemeenteraad eerst een ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven.
7
Borgstelling lening Padelbanen TV Dieren (22.34)
Tennisvereniging Dieren wil drie nieuwe padelbanen met LED verlichting realiseren op het tennispark in Dieren. De club wil hiervoor een lening bij een bank afsluiten van totaal €210.000 en vraagt aan Stichting Waardborgfonds Sport en de gemeente Rheden om beide voor 50% borg te staan voor de lening. Zonder borgstelling kan de borgstelling niet worden verleend.
Aangezien de aflossingstermijn van 15 jaar niet past binnen het kader zoals opgenomen in de financiële paragraaf van de programmabegroting 2022
(aflossing in maximaal 10 jaar) is besluitvorming nodig door de gemeenteraad
8
Borgstelling saneringskredieten en sociale leningen (22.29)
Het college van B&W wil een dienstverleningsovereenkomst sluiten met de Stichting Kredietbank Nederland voor het verstrekken van sociale leningen en saneringskredieten. Dit is nodig om uitvoering te kunnen geven aan het minima- en schuldhulpverleningsbeleid ‘Iedereen doet mee!’.
Deze dienstverleningsovereenkomst komt in de plaats van de dienstverleningsovereenkomst met de Stadsbank Apeldoorn die liep tot en met 2021.
Voor het aangaan van deze overeenkomst is een gemotiveerde borgstelling nodig van de gemeenteraad, teneinde oneerlijke concurrentie door de overheid te voorkomen.
9
Jaarstukken en begroting MGR SDCG (22.32)
De gemeente Rheden neemt deel aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) en participeert in alle vijf de modules die de MGR aanbiedt. Jaarlijks worden de jaarstukken van de MGR en het accountantsverslag ter kennisname aan de raad aangeboden. Daarnaast wordt de raad uitgenodigd om een zienswijze te geven over de gewijzigde begroting, het uitvoeringsprogramma en de meerjarenbegroting van de MGR.
10
Sluiting