Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 februari 2022

Locatie: Statenzaal Provinciehuis Arnhem
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 911, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad. Indien u de vergadering fysiek wil bijwonen in de Statenzaal in het Provinciehuis dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de griffie via griffie@rheden.nl.

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling agenda
4
Aanwijzing en beëdiging interim-griffier de heer Engelen
4.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
5
Principeplan scenario D Masterplan Veluwezoom (22.08)
5.a
Amendement ‘Verbinding met de dorpen’ wordt unaniem aangenomen.
5.b
Amendement ‘Parkeerplaatsen niet definitief afsluiten’
5.c
Motie ‘Nachtafsluiting Nationaal Park’
5.d
Motie ‘Gebiedstafel voor Posbank Rheden’
6
Vervallen
7
Masterplan IJsseldistrict (22.12)
7.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
8
Concept Recreatiezoneringsplan Veluwe; natuur beschermen én beleven (22.14)
8.a
Vaststelling Beleidsnota Buitenspelen (22.06)
Dit agendapunt stond geagendeerd als bespreekstuk en is op verzoek van fractie D66 behandeld als hamerstuk.
9
Delegatiebesluit Omgevingsplan (22.07)
Instemmen met delegatiebesluit in het kader van de invoering Omgevingswet. Delegatiebesluit bevat continuering van bestaande delegatiebevoegdheden van raad naar college. Daarnaast zijn 2 nieuwe delegaties van raad naar college toegevoegd voor een aantal eenvoudige, weinig tot geen impact zijnde gevallen.

NB
Vaststelling graag in raad februari 2022
10
Startnotitie Woonwagenbeleid (22.05)
11
Bommenregeling 2022 (22.13)
12
Begrotingswijzigingen Programmabegroting 2022 (22.11)
12.a
motie vreemd aan de orde van de dag van fractie VVD ‘Ondersteuning van onze Rhedense ondernemers’
13.1
Vast te stellen de besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
13.2
Vast te stellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2022
13.3
Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
13.3.1
Voorkeursalternatief fietsverbinding Badhuislaan
13.3.2
Uitvoeren van specifieke taken Wet Inburgering 2021 voor gemeente Doesburg
13.3.3
Geactualiseerde planning P&C 2022
13.3.4
Communicatiemast
13.3.5
Jaarverslag Rekenkamercommissie 2021
13.3.6
Resultaten Internationale samenwerking
Het voorstel heeft als doel het college van B&W en de gemeenteraad kennis te laten nemen van de activiteiten/ resultaten die er zijn behaald in het kader van de internationale samenwerkingsprogramma met de VNG International en Rwanda.
13.3.7
Overeenkomst Harderwijkerweg 4 Laag-Soeren
Er is een verzoek binnengekomen om mee te werken aan de herziening van het geldende bestemmingsplan om op het achterterrein van de Harderwijkerweg 4 in Laag-Soeren. Initiatiefnemer wil naast de bestaande woning tevens in de bedrijfsgebouwen 2 extra woningen te realiseren. Het realiseren van grondgebonden woningen past niet binnen de bestemming en een herziening van het vigerende bestemmingsplan is noodzakelijk om het plan mogelijk te maken.
13.3.8
Financieel effect decembercirculaire 2021
13.3.9
Raadsinformatiebrief contact en communicatie Toegang
tijdens de raadsvergadering van 2 november vorig jaar is de raad toegezegd om middels een brief inzage te geven in acties ter verbetering van het contact en communicatie met inwoners vanuit de Toegang.
13.3.10
Uitvoeren motie Vrijstelling giften Participatiewet
De gemeenteraad heeft op 6 juli 2021 een motie aangenomen (zie bijlage 1) over het vrijlaten van giften voor mensen in de bijstand. Die motie roept het College op:
• zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vanaf 1 oktober 2021, een vrijstelling in te voeren voor giften tot een bedrag van €1.200 per jaar voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen;
• deze vrijstelling bekend te maken via de gemeentelijke website, Regiobode en social media.

Hiermee doen we een voorstel voor beleidsregels voor deze vrijlating van giften. Tevens wordt hierin meegenomen dat de compensatie kinderopvangtoeslag wordt vrijgelaten voor de draagkrachtbepaling van de bijzondere bijstand.
14
Sluiting