Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 mei 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.
De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad,

Carol van Eert.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling van de agenda
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
Spelender-wijs; Cultuurnota 2019-2026 (19.22)
5
Afschaffen betaald parkeren Velp (19.25)
5.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
6
Ontwerp Meerjarenbegroting BVODRAN 2020-2023 (19.26)
Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze te geven op de ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023 van de BVO DRAN en deze zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de BVO.
7
Zienswijze P&C stukken MGR (19.28)
8
Jaarstukken 2018 en concept begroting 2020 Regio Arnhem Nijmegen (19.27)
9
Jaarrekening, jaarverslag, conceptbegroting VGGM en Veilig thuis + Beleidsplan Veiligheidsregio en Brandweer (19.24)
10
Bouw jongveestel fraterwaard 2 Ellecom (19.23)
11.1
Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
11.2
Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van 16 april 2019
11.4
Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
11.4.1
Parkstraatkerk Velp
11.4.2
Lenterapportage 2019
11.4.3
Overzicht klachten bejegening 2018
11.4.4
Samenwerken aan hoogwaardige OV-corridors
11.4.5
Tussenvoorziening Velp-Zuid
11.4.6
Versterking Regionale samenwerking
11.4.7
Zuidflank en circulaire economie
11.4.8
Visie park Daalhuizen Velp
11.4.9
Begroting 2019 stichting Scholengroep Veluwezoom
11.4.10
Privacybeleid gemeente Rheden 2019-2022
11.4.11
Concept huisvestingsverordening 2020
Na vaststelling door het college wordt de terinzagelegging van de concept-huisvestingsverordening bekendgemaakt in de Regiobode. Vervolgens wordt de ter inzagelegging gepubliceerd in het elektronische gemeenteblad. De concept-huisvestingsverordening wordt ter inzage gelegd bij de servicebalie van de Gemeente Rheden.

Er volgt een inspraakperiode van minimaal 6 weken, tot 1 juli. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingebracht door alle belanghebbenden. In mei organiseren de colleges regionaal een informatieavond voor alle belangstellenden. Huurdersorganisaties in de regio worden hiervoor uitgenodigd. Na de inspraakperiode worden de zienswijzen verwerkt. Na het zomerreces zal een definitief voorstel via het college aan de raad ter vaststelling kunnen worden aangeboden. Op 31 december 2019 vervalt de huidige verordening. Daarvoor moet dus de nieuwe verordening zijn vastgesteld.
11.4.12
Europese aanbesteding accountantsdiensten