Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering deelsessie 2 - 18 juni 2019

Locatie: Commissiekamer 101
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: J. Dirks
Toelichting: Pauze van 20.45-21.00 uur

1
Opening
2
Vaststelling van de verslagen van de Voorbereidende vergaderingen 14 mei en 28 mei 2019 en oriënterende vergadering van 2 april, 7 mei en 6 juni 2019
3
Rondvraag en mededelingen
4
Mededelingen over diverse gemeenschappelijke regelingen
5
Bestemmingsplan landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp (19.30)
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp, en bijbehorend beeldkwaliteitsplan vast te stellen en de Omgevingsvergunning te verlenen. Dit wordt gevraagd op verzoek van kwekerij Overhagen om op deze locatie de vestiging van een hoveniersbedrijf met kwekerij mogelijk te maken, met een kantoor, een werktuigenloods en een bedrijfswoning. Voorts worden hiermee een horecafunctie, een winkel en een landschapstuin gerealiseerd.
Met het plan worden de bouwmogelijkheden op het terrein beperkt. Tezamen met het herstellen van historische structuren, de aanleg van groen en het toegankelijk maken van het terrein is dit grote ruimtelijke winst.
6
Zienswijze financiële stukken GR Presikhaaf Bedrijven (19.34)
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2018 (bijlage 1), de gewijzigde begroting 2019 (bijlage 2) en conceptbegroting 2020 (bijlage 3) en het college op te dragen om de volgende zienswijze over te brengen aan het Dagelijks Bestuur van Presikhaaf Bedrijven:

- De gemeenteraad spreekt zijn waardering uit over de behaalde financiële resultaten;
- De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze over de jaarstukken 2018 en gaat daarmee akkoord met de dotatie van 798k aan de reorganisatievoorziening;
- De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze op de gewijzigde begroting 2019 en de conceptbegroting 2020.

7
Instelling raadswerkgroep Omgevingswet en vaststelling opdracht (19.40)
De Omgevingswet komt er aan. Regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in één wet. Integratie van beleid en uitvoering, burgerparticipatie en het creëren van draagvlak worden nog belangrijker. De rol van de raad verandert. De gemeenteraad wil via het instellen van een raadswerkgroep betrokken worden bij de invoering van de Omgevingswet en een bijdrage leveren aan het soepel laten verlopen van de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Rheden.
8
Benoeming mevrouw S. Joosten tot extern lid van de Rekenkamercommissie (19.42)
9
B&W besluit Convenant Vroegsignalering Schulden
Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties, zorgverzekeraars, nutsbedrijven en gemeentelijke diensten over de uitwisseling van berichten over betalingsachterstanden bij vaste lasten. Deze afspraken zijn vastgelegd in bijgaand Convenant Vroegsignalering Schulden gemeenten Rheden en Rozendaal.

In de raadsvergadering van 16 april 2019 heeft de fractie SP verzocht om dit besluit van burgemeester en wethouders, dat de raad ter informatie heeft ontvangen, te agenderen om hierover in gesprek te gaan met het college. Dit agendapunt wordt niet doorgeleid naar de raadsvergadering, omdat de raad niet bevoegd is om hierover te besluiten.
10
B&W besluit Visie park Daalhuizen Velp
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om i.v.m. met wateroverlast, vervuiling van vijvers en singels en de klimaatontwikkeling waar mogelijk het hemelwater ‘afkoppelen’ van de riolering. De Daalhuizerweg en de componistenwijk in Velp Noord liggen op een helling en vlakbij Park Daalhuizen waar het water in de bodem kan zakken. Om dit passend bij het park te doen, is een tuinhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de Parkvisie Daalhuizen Velp, waarin ruimte is voor: plaatsing van het kunstwerk ‘De Bron’ van kunstenaar Piet Slegers, het realiseren van een beweegtuin met beweegtoestellen en het infiltreren van hemelwater via wadi’s. Deze parkvisie wordt omgezet in een ontwerp, dat aan de buurt wordt gepresenteerd.
In de raadsvergadering van 21 mei 2019 heeft de fractie VVD verzocht om dit besluit van burgemeester en wethouders, dat de raad ter informatie heeft ontvangen, te agenderen om hierover in gesprek te gaan met het college. Dit agendapunt wordt niet doorgeleid naar de raadsvergadering, omdat de raad niet bevoegd is om hierover te besluiten.
11
B&W besluit Concept huisvestingsverordening 2020
Het college heeft eenmaal in de vier jaar als taak om een Huisvestingsverordening voor te bereiden, die de raad vervolgens ter vaststelling wordt voorgelegd. Op 31 december 2019 vervalt de huidige verordening, dus moet er een nieuwe verordening zijn vastgesteld. Het B&W besluit houdt in dat de inspraakprocedure kan starten door publicatie in de Regiobode en het elektronische gemeenteblad e.d.. Daarmee is dit B&W besluit de eerste stap naar vaststelling van de Huisvestingsverordening 2020. Tijdens de inspraakperiode van 6 weken kunnen alle belanghebbenden laten weten wat ze van deze concept verordening vinden door het indienen van een zienswijze. Na het zomer neemt de raad een besluit over de Huisvestigingsverordening 2020 op voorstel van het college.

In de raadsvergadering van 21 mei 2019 heeft de fractie VVD verzocht om dit besluit van burgemeester en wethouders, dat de raad ter informatie heeft ontvangen, te agenderen om hierover in gesprek te gaan met het college. Dit agendapunt wordt niet doorgeleid naar de raadsvergadering, omdat de raad niet bevoegd is om hierover te besluiten.
12
B&W besluit Versterking Regionale samenwerking
Met dit B&W besluit heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het starten van en proces om met de 18 deelnemende gemeenten te komen tot versterking van de regionale samenwerking in de Regio Arnhem Nijmegen. De noodzaak om meer met één gezicht en één agenda samen te werken, wordt steeds breder gedeeld en gevoeld. Het maken van een lange termijn visie en het ontwerpen van een daarbij passende sturing/werkwijze vormen de kern van het proces. Om tot goede en afgewogen keuzes te komen voor versterking van de regio Arnhem-Nijmegen, is een positieve houding van alle colleges in de regio belangrijk. Er wordt voorzien dat de gemeenteraden aan het eind van dit proces besluiten over een nieuwe agenda en de sturing/werkwijze van de regionale samenwerking. De raden moeten daarom in dit proces vanaf het begin nadrukkelijk een rol krijgen.

In de raadsvergadering van 21 mei 2019 heeft de fractie VVD verzocht om dit besluit van burgemeester en wethouders, dat de raad ter informatie heeft ontvangen, te agenderen om hierover in gesprek te gaan met het college. Dit agendapunt wordt niet doorgeleid naar de raadsvergadering, omdat de raad niet bevoegd is om hierover te besluiten