Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 10 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: K. Verspui

1
Opening
2
Vaststelling van de verslagen van de Voorbereidende vergaderingen van 28 mei en 18 juni 2019
3
Rondvraag en mededelingen
4
Mededelingen over diverse gemeenschappelijke regelingen
5
Verordening Commissie bezwaarschriften (19.43)
De Verordening Commissie bezwaarschriften wordt aangepast aan de huidige wet en regelgeving. Daarnaast wordt de huidige zittingstermijn van de leden teruggebracht van 6 naar 4 jaar, zijn zittingen waarin bezwaarschriften worden behandeld uit het sociaal domein niet meer openbaar, kan er niet meer telefonisch worden gehoord en worden digitale opnames van de zitting, bedoeld voor het uitwerken van het verslag, niet verstrekt aan bezwaarmakers of andere belanghebbenden.
6
Aanpassing verordening Wmo n.a.v. Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (HbH) (19.46)
Sinds 1 februari 2019 wordt hulp in de huishouding uitgevoerd als een Wmo-maatwerkvoorziening in plaats van een algemene voorziening. Uit onderzoek is gebleken dat een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden een meerwaarde kan zijn voor zowel de inwoners als de organisatie die deze taken uitoefent. Het uiteindelijke doel is een schoon en leefbaar huis.
Om deze reden wordt in het vierde kwartaal een pilot gestart met de algemene voorziening voor de duur van 1 jaar. Na 6 maanden wordt er geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

Volgens vaste rechtspraak moeten de hoogte van de eigen bijdrage en de kostprijs bij een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden in de verordening staan. Om deze reden moet de verordening worden gewijzigd.
7
Lidmaatschap Cooperatie WeHelpen (19.44)
Het college van burgemeester en wethouders wil het lidmaatschap van WeHelpen opzeggen per 1 januari 2020. De aanleiding hiertoe is dat de ambitie om te komen tot 500 gebruikers niet werd gehaald. Dit bleef beperkt tot 264 gebruikers. Ook is het gebruiksgemak van dit digitale platform niet verbeterd.
Voordat het college hiertoe kan besluiten vraagt zij de gemeenteraad om een zienswijze.
8
Startnotitie Woonvisie 2020- 2026 (19.45)
De startnotitie is de opzet om te komen tot de Woonvisie 2020 - 2026. De aandachtspunten uit de evaluatie van de huidige woonvisie, uitgebreid met aandachtspunten uit overig beleid, onderzoek en het coalitieakkoord vormen de kaders voor de nieuwe woonvisie. De thema's zullen samen met de vele stakeholders worden uitgewerkt.
8
Vaststelling richtlijnen bij agressie tegen raadsleden en raadsvolgers (19.47)
Dit voorstel wordt gedaan om een handvat te bieden aan raadsleden en raadsvolgers over hoe zij moeten handelen wanneer zij geconfronteerd worden met normoverschrijdend gedrag van inwoners.
Voorts wordt met de vaststelling van deze richtlijnen een signaal afgegeven dat agressie en geweld tegen raadsleden en raadsvolgers onacceptabel is en nooit mag worden getolereerd.
9
Aanwijzing accountant (19.48)
De gemeenteraad is verplicht om een of meer accountants aan te wijzen, belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Aangezien het contract met de huidige accountant (Baker Tilly) afliep na de controle van de jaarstukken 2018 heeft er een Europese Aanbestedingsprocedure plaatsgevonden voor de aanbesteding van de accountantsdiensten voor de periode van 2019 tot en met 2022. Naar aanleiding hiervan
10
Wijziging Verordening op de Vertrouwenscommissie
Zoals in het land gebruikelijk voeren in onze gemeente de fractievoorzitters het jaarlijkse klankbordgesprek met de burgemeester. In de huidige verordening is echter vastgelegd dat er sprake kan zijn van een wisselende samenstelling van de vertrouwenscommissie, waardoor er jaarlijks een benoeming van de leden in de commissie plaats moet vinden voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester.
Voorgesteld wordt om de fractievoorzitters als vaste leden van de vertrouwenscommissie aan te wijzen, zodat een jaarlijkse benoeming niet meer nodig is.