Vergaderkalender

link naar deze pagina

Informatieavond deelsessie 2 - 10 januari 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: P. Akkerman
Toelichting: De genoemde tijden zijn streeftijden.
* De stukken bij deze agenda zijn in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie: tel. (026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl
* Belangstellenden, die wensen in te spreken (max. 5 min.) op een hamer- of bespreekstuk op de agenda dienen zich voor 12.00 uur op de dag van de vergadering aan te melden bij de griffie: tel. (026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl

De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.

1
19.30 uur: Opening en vaststelling van de agenda
2
19.35 uur: Rondvraag
3
19.40 uur: Vaststelling van de verslagen van de Informatieavond van 6 december 2016
3.a
BESPREEKSTUKKEN
4
19.45 uur: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord (17.06)
Het is een wettelijke verplichting om 10 jaar nadat een bestemmingsplan is vastgesteld een nieuw besluit te nemen, in het onderhavige geval is dat uiterlijk op 26 februari 2017.
Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt vooruitgelopen op de structuurvisie. Er wordt niet verwacht dat deze visie zal leiden tot wezenlijke andere keuzes in het bestemmingsplan. Ook is het plan afgestemd op de Detailhandelsstructuurvisie die aan de raad ter vaststelling is voorgelegd.
Er zijn 18 zienswijzen ingediend waarvan er 3 niet ontvankelijk zijn omdat deze buiten de termijn zijn ingediend. Desondanks is het plan op een aantal punten alsnog ambtelijk gewijzigd.

Portefeuille N.F. Olland.
5
20.30 uur: Detailhandelstructuurvisie 'Kiezen voor eigen kwaliteit' voor de kernen Dieren, Rheden en Velp (17.02)
Met de detailhandelstructuurvisie wordt inzicht verschaft in het huidige functioneren van de detailhandel en wordt een visie gegeven voor een toekomstbestendige detailhandelstructuur voor de drie grotere kernen in de gemeente. Hierin worden veranderingen, zoals een teruggang van het aantal winkels en een toenemende leegstand van panden, meegenomen in de geformuleerde uitgangspunten voor de inrichting en capaciteit van de (toekomstige) winkelstructuur in de drie kernen.
Het is de bedoeling om samen me de ondernemers (winkeliers e.a.), de vastgoedeigenaren, de consumenten en inwoners een betere invulling te geven aan de diverse winkelgebieden om het behoud van de winkelvoorzieningen in de toekomst veilig te stellen. Het doel is dat de diverse winkelgebieden sfeervoller, veiliger en gevarieerder worden.
E.e.a. vloeit voort uit het Beleidsakkoord 2014-2018 waarin het doel wordt gesteld om samen met de winkeliers te werken aan de instandhouding van aantrekkelijke winkelgebieden.

Portefeuille R. Haverkamp.
5.a
20.45 uur: SCHORSING
5.b
21.00 uur: Vervolg Detailhandelstructuurvisie 'Kiezen voor eigen kwaliteit' voor de kernen Dieren, Rheden en Velp
6
21.30 uur: Waarborgstelling realisatie clubgebouw Mixed Hockeyclub Dieren (17.07)
Als gevolg van de modernisering van de buitensportcomplexen verhuist de Mixed Hockeyclub Dieren naar de voormalige locatie van vv Gazelle Nieuwland. Het clubgebouw op deze locatie wordt door MHCD zelf gerealiseerd. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is bereid om borg te staan voor 50% van het te lenen bedrag, maximaal € 175.000,00. Standaard voorwaarde van SWS is dat deze borgstelling alleen wordt afgegeven als de gemeente bereid is voor de overige 50% van de lening borg te staan.

Portefeuille T.M.N. Vugts.
7
21.50 uur: Mededelingen