Vergaderkalender

link naar deze pagina

Oriënterende vergadering deelsessie 2 - 4 februari 2020

Locatie: Commissiekamer 101
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: J. Dirks

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Rondetafelgesprek met aanbieders begeleid wonen
De gemeente werkt hard aan een nieuwe Woonvisie. In deze nieuwe Woonvisie 2020-2026 komen thema’s aan bod als een goede balans op de woningmarkt, het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad en het toevoegen van de juiste kwaliteit. Voor sommige doelgroepen is speciale aandacht nodig, zoals huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten. De raad wil zich voor de vaststelling van dit beleid een goed beeld kunnen vormen van de aanbieders van huisvesting aan deze doelgroepen en organiseert daarom dit rondetafelgesprek.
Het gesprek wordt gevoerd met een afvaardiging van de raad, waarbij per fractie maximaal 1 lid is vertegenwoordigd.
3
Rondetafelgesprek met arbeidsmigranten
De gemeente werkt hard aan een nieuwe Woonvisie. In deze nieuwe Woonvisie 2020-2026 komen thema’s aan bod als een goede balans op de woningmarkt, het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad en het toevoegen van de juiste kwaliteit. Voor sommige doelgroepen is speciale aandacht nodig, zoals huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten. De raad wil zich voor de vaststelling van dit beleid een goed beeld kunnen vormen van de aanbieders van huisvesting aan deze doelgroepen en organiseert daarom dit rondetafelgesprek.
Het gesprek wordt gevoerd met een afvaardiging van de raad, waarbij per fractie maximaal 1 lid is vertegenwoordigd.
4
Bespreking B&W-besluit 'Regionale voorbereidingen doordecentralisatie Wmo beschermd wonen'
Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2020 heeft fractie VVD het verzoek gedaan om dit onderwerp te agenderen voor deze oriënterende vergadering om hierover in gesprek te gaan met het college.
5
Sluiting