Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer (026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling van de agenda
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
Aanpassing verordening Wmo n.a.v. Algemene voorziening HbH (19.46)
Vanaf 1 februari 2019 is de verordening maatschappelijke ondersteuning aangepast en ingevoerd. De algemene voorziening Hulp bij het huishouden met toeslag (HHT) is toentertijd stopgezet, omdat deze uitgevoerd werd als een Wmo-maatwerkvoorziening in plaats van algemene voorziening.

In de afgelopen periode is onderzocht of de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden voldoende aansluit op de wens van onze inwoners of dat er alsnog een algemene voorziening voor Hulp bij het huishouden georganiseerd moet worden. De conclusie is dat een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden een meerwaarde kan zijn voor zowel onze inwoners als organisatie en het doel een schoon en leefbaar huis. Hierom wordt er een pilot gestart.

Volgens vast rechtspraak van de hoogste bestuursrechter (de Centrale Raad van Beroep) moeten de hoogte van de eigen bijdrage en de kostprijs bij een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden in de verordening staan. Dit betekent dat de verordening moet worden gewijzigd bij het invoeren van een algemene voorziening.
5
Startnotitie Woonvisie 2020 - 2026 (19.45)
5.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
6
Verordening Commissie bezwaarschriften (19.43)
De Verordening Commissie bezwaarschriften is vernieuwd en moet opnieuw vastgesteld worden
7
Lidmaatschap Cooperatie WeHelpen (19.44)
8
Vaststelling richtlijnen bij agressie tegen raadsleden en raadsvolgers (19.47)
9
Aanwijzing accountant (19.48)
10
Wijziging Verordening op de Vertrouwenscommissie (19.49)
11.1
Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
11.2
Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van 11 juni 2019 en 25 juni 2019
11.4
Vaststellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
11.4.1
Evaluatie minimabeleid 2019
Het B&W voorstel is aangepast. Dit na bespreking in de vergadering van het college van B&W dd 18 juni 2019. De aanpassing betreft, het toevoegen van de aanbevelingen bijlagen 1 en 2 aan het B&W voorstel. Deze aanbevelingen staan nu ook opgenomen onder punt 4 Wat gaan wij ervoor doen?.
(N.C. 19/6)
11.4.2
Brief OmRo inzake Terrein de Groot
11.4.3
Zonnepark Ellecom
11.4.4
Evaluatie woonvisie 2014-2020
11.4.5
Jaarverslag 2018 Commissie bezwaarschriften
11.4.6
Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Rheden 2019-2021
11.4.7
Nadere en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
11.4.8
De Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019
11.4.9
Zienswijze verkoop complex Portaal
11.4.10
Veiligheidshuis jaarstukken
11.4.11
Verbetering klantgerichtheid Burgerzaken & Sociaal Meldpunt
Vanaf 2 september 2019 voeren we een aantal wijzigingen door die bijdragen aan onze klantgerichtheid (Global goal 16). Daarnaast zijn het maatregelen om de bedrijfsvoering op orde te krijgen.
-De Burgerzaken balies hanteren vanaf 2 september niet meer tijdelijk maar structureel de huidige openingstijden en ze gaan volledig op afspraak werken.
-Het Sociaal Meldpunt (SMP) gaat gelijktijdig ook op afspraak werken om klanten beter en efficiënter te helpen. Ze verruimen de telefonische openingstijden naar de gemeentebrede tijden. Dit is eenduidiger maar ook noodzakelijk om grote vraag beter op te vangen.
11.4.12
Samenwerking boa's Rheden-Doesburg
11.4.13
Aanpak ondermijning: financiële bijdrage Regionaal Informatie en Expertise Centrum
11.4.14
RES - concept startnotitie
11.4.15
Aanpak ondermijning: Agenda Veilig buitengebied
11.4.16
Informatie voortgang aanpak stikstof
In bijgevoegd memo is de meest recente informatie weergegeven van de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS).
11.4.17
Memo 'Veilig fietsen over de Weerdsdijk'
- Instemmen met de beantwoording van de motie 'Veilig fietsen over de Weerdsdijk 2.0'
11.4.18
Imboslaan, vervolgproces
11.4.19
Ondertekening Strategische Agenda arbeidsmarktregio Midden-Gelderland
INHOUD VOORSTEL
1. Instemmen met het aangaan van De Strategische Agenda Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland en deze namens de gemeente Rheden als partner van het Regionaal Werkbedrijf te ondertekenen.
2. De burgemeester verzoeken om de wethouder Economische zaken, Werkgelegenheid & Re-integratie Wethouder Haverkamp volmacht te verlenen om de Strategische Agenda Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland te ondertekenen.
3. De gemeenteraad met bijgaande memo te informeren over bovenstaande besluiten.

11.4.20
Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022 - Samen Veilig
12
Sluiting