link naar deze pagina

VV - cie VW - 22 april 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 12:00
Voorzitter: D.J.M. Corbey
Toelichting: Disclaimer: portefeuillehouders zijn akkoord met de publicatie van de beantwoording op de technische vragen maar portefeuillehouder Langeslag heeft deze niet gezien.

1 09:30
OPENING
2
SPREEKRECHT
3 09:35
NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING VW&W dd 11 maart 2020 / TOEZEGGINGENLIJST
4 09:40
MEDEDELINGEN - Mondeling
5
VV-BESLUITVORMINGSNOTA'S
5.a 09:45
Programmajaarrekening 2019
Op de agenda staat de bespreking van alleen de onderdelen uit het bestuursprogramma Voldoende Water en Waterkwaliteit.
5.b 10:05
Voorjaarsburap 2020
Op de agenda staat de bespreking van alleen de onderdelen uit het bestuursprogramma Voldoende Water en Waterkwaliteit.
5.c 10:25
Vaststellen Peilbesluit Gogerpolder
5.d 10:40
Kredietaanvraag Regulier Baggeren 2021
5.e 10:55
Kredietaanvraag poldergemalen 2020
Waarom nazending

Enige weken geleden heeft het college de opdracht gegeven om versnellingsmaatregelen te onderzoeken.
Dit krediet is bedoeld als versnellingsmaatregel. Behandeling in de VV van juni zou een vertraging van 6 weken betekenen waardoor ook de realisatie vertraagd wordt.
Voor dit specifieke voorstel zijn we gekomen tot een uitvoerbare scope die we in 2020 en 2021 kunnen realiseren èn om daarbij het team te formeren dat dit ook kan realiseren.
Mede i.v.m. de situatie m.b.t. Corona heeft dit iets langer geduurd dan voorzien en daarom is dit dus een nazending geworden.
5.f 11:10
Krediet KRW synergie
5.g 11:25
Aanvullend krediet Luchtmenginstallatie Nieuwe Meer
6
MEDEDELINGEN - Schriftelijk
6.a 11:40
TKN Voortgangsrapportage Nieuwe Driemanspolder (N3MP)
6.b 11:45
Oeververdedigingen
6.c
VV TKN-memo Citizen science
Op verzoek van fractie 50Plus geagendeerd.
7 11:55
RONDVRAAG