link naar deze pagina

VV - 20 november 2019

Locatie: VV-zaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: R.A.M. van der Sande

1
OPENING / VASTSTELLEN AGENDA
1.a
Toelating en beediging F.T. Pardaan
2
SPREEKRECHT
3.a
OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN
3.b
MEDEDELINGEN
4
HAMERSTUKKEN
4.5.01
Voortgang Deltaprogramma Zoetwater
4.6.01
Najaarsburap 2019
De najaars-burap rapporteert over de periode tm september 2019 .

4.6.04
Clusterkrediet watergebiedsplan
4.6.05
Besluitnota GreenBlue Deal
4.6.08
Kredietaanvraag Office 365 met samenwerkingsomgeving
Binnen HHR en HHSK wordt Microsoft Office (o.a. Word voor tekstverwerken, Excel voor spreadsheets en Outlook voor mail) gebruikt. Microsoft stuurt er op aan dat klanten over gaan naar "de cloud". De kostenstructuur voor de aanschaf en bij behorende kosten van licenties en onderhoud maakt dat de overgang naar het gebruik van Office 365 gewenst is. Zowel financieel als functioneel is de overstap naar dit licentiepakket noodzakelijk.
4.6.09
Herziening legesverordening Rijnland
De legesverordening Rijnland is voor het laatst in 2014 herzien. Na een aantal jaar met deze versie gewerkt te hebben zijn er een aantal knelpunten geconstateerd die met kleine aanpassingen opgelost kunnen worden.
4.6.10
Toetreding Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot HVC als aandeelhouder B en tot de GR Slibverwerking
4.6.12
Belastingverordeningen 2020
4.6.13
Afwegingskader schuldpositie en financiële gezondheid
4.6.16
Verordening rechtspositie bestuurs- en commissieleden
4.6.17
Verordening vergoedingen en tegemoetkomingen leden en fracties algemeen bestuur
4.6.18
Intrekken Regeling vergoeding niet vv-leden
4.6.19
Verordening behandeling bezwaarschriften
4.6.20
Verordening vertrouwenscommissie (her)benoeming dijkgraaf
5
BEELDVORMINGSNOTA'S
6
BESLUITVORMINGSNOTA'S
6.02
MJP 2020-2023 en Programmabegroting 2020 (algemene beschouwingen)
Algemene beschouwingen
Doel van de procedure is de onderlinge dialoog te bevorderen en het tegengaan van een opeenvolging van monologen.
In grote lijnen wordt de eerder in 2018 besproken en toegepaste procedure gehandhaafd.

Toelichting
- Vooraf loting spreekvolgorde.
- Géén tijdklok gebruiken, maar wel tijd in de gaten laten houden door de voorzitter.
- Spreektijd 1e termijn maximaal 3 minuten, zonder interrupties (staat ongeveer gelijk aan 1 A4-tje)
- In 1e termijn concrete vragen aan D&H stellen.
- In 1e termijn aankondigen amendementen en/of moties
- De inleiding bij het MJP kan worden beschouwd als de eerste (schriftelijke) termijn van D&H, waarin de visie en plannen uiteen worden gezet. Hierdoor hoeven zij in de
eerste mondelinge ronde nog slechts te reageren op de door de fracties gestelde concrete vragen.
- In 2e termijn (discussie) elkaar bevragen n.a.v. inbreng en D&H n.a.v. reactie op 1e termijn.
- Spreektijd 2e termijn maximaal 4 minuten, wel interrupties toegestaan
6.03
Uitvoeringskrediet Piekberging Haarlemmermeer
6.06
Voorbereidingskrediet slibgistingstoren II HWP
6.07
Verlenging samenwerking muskusrattenbeheer
6.11
Aanbesteding accountantsdiensten
6.14
Vervolgtraject aanpassing belastingstelsel in Unieverband
6.15
Profielschets secretaris algemeen directeur
7
NOTULEN VAN DE VV-VERGADERING 25 september 2019
8
RONDVRAAG
9
SLUITING