link naar deze pagina

VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening - 22 april 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 15:30
Eindtijd: 18:35
Voorzitter: J.L. van Oeveren

1 15:30
OPENING
2 15:35
SPREEKRECHT
3 15:35
NOTULEN COMMISSIEVERGADERING BOD 11 MAART 2020 / TOEZEGGINGENLIJST BOD
4
MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
4.a 15:45
Jaarverslag 2019 Bezwaarschriftencommissie
5
VV BESLUITVORMINGSNOTA'S
5.a 15:50
Accountantsverslag jaarrekening 2019 - in aanwezigheid van accountant R. Opendorp
5.b 16:00
Programmajaarrekening 2019
5.c 16:30
WBP5 Effect- en middelenmonitor 2019
5.d 17:00
Voorjaarsburap 2020
5.e 17:30
Bedrijfswaarden
5.f 17:50
GR BSGR zienswijze meerjarenbegroting 2021-2024 en begrotingswijziging 2020
5.g 18:00
GR Slibverwerking concept-begroting 2021
5.h 18:10
AQUON - Concept-begroting 2021
6 18:20
RONDVRAAG
7 18:30
SLUITING