link naar deze pagina

VV - 13 mei 2020

Locatie: VV-zaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: R.A.M. van der Sande
Toelichting: **Rijnlands bestuur vergadert digitaal**
Vanwege de corona-maatregelen komt de Verenigde Vergadering niet bijeen in fysieke vorm, maar vergadert zij digitaal. Woensdag 13 mei vergadert het algemeen bestuur via een digitale beeldverbinding. Zoals altijd zijn de beraadslagingen van het algemeen bestuur openbaar. Via deze link kunt u de vergadering daarom live volgen.
https://rijnland.waterschapsinformatie.nl/dashboard

01
OPENING / VASTSTELLEN AGENDA
01.a
Benoeming commissielid
02
SPREEKRECHT
03.a
OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN
03.b
MEDEDELINGEN
03.b.01
Motie rapportage (ter kennisneming)
Hieronder vindt u de openstaande moties en de moties die zijn afgedaan in de periode tot de vorige vergadering. Alle moties  leest u in iBabs (in de folder ‘Overzichten’) en op onze website (links in het menu Overzichten).
04
HAMERSTUKKEN
04a
Bekrachtiging voorlopige besluiten VV 25 maart 2020
04a.6.01
Aanpak zwemwater en blauwalgen 2020 e.v.
04a.6.02
Evaluatie peilbesluit Reeuwijkse Plassen
04a.6.03
Kredietaanvraag oeververdedigingen
04a.6.04
Besluitvorming Uitvoeringsvariant en voorbereidingskrediet AWZI Haarlem Waarderpolder; deelbesluiten 1 en 3
04a.6.05
Voorbereidingskrediet zuiveringstechnische werken
04a.6.06
Kredietaanvraag Regionale keringen
04a.6.07
Het Waterschapshuis - Concept-begroting 2021
04a.6.08
Nota vaste activabeleid 2020
04a.6.09
Vastgoedbeleid
04b
Hamerstukken VV 13 mei 2020
04b.05.01a
Programmajaarrekening 2019
04b.05.01b
Accountantsverslag jaarrekening 2019
04b.05.02
Voorjaarsburap 2020
04b.05.03
GR BSGR zienswijze meerjarenbegroting 2021-2024 en begrotingswijziging 2020
04b.05.04
GR Slibverwerking concept-begroting 2021
04b.05.05
GR AQUON - Concept-begroting 2021
04b.05.06
Aanvullend krediet Luchtmenginstallatie Nieuwe Meer
04b.05.07
Krediet KRW synergie
04b.05.08
Kredietaanvraag Regulier Baggeren 2021
04b.05.09
Vaststellen Peilbesluit Gogerpolder
04b.05.10
Kredietaanvraag poldergemalen 2020
Waarom nazending

Enige weken geleden heeft het college de opdracht gegeven om versnellingsmaatregelen te onderzoeken.
Dit krediet is bedoeld als versnellingsmaatregel. Behandeling in de VV van juni zou een vertraging van 6 weken betekenen waardoor ook de realisatie vertraagd wordt.

Voor dit specifieke voorstel zijn we gekomen tot een uitvoerbare scope die we in 2020 en 2021 kunnen realiseren èn om daarbij het team te formeren dat dit ook kan realiseren. Mede i.v.m. de situatie m.b.t. Corona heeft dit iets langer geduurd dan voorzien en daarom is dit dus een nazending geworden.
04b.05.11
Kernwaarden
05
BESLUITVORMINGSNOTA'S
05.12
AANGEHOUDEN WBP5 Effect- en middelenmonitor 2019
AANGEHOUDEN, ter bespreking in cie / VV juni.
05.13
Besluitvorming Uitvoeringsvariant en voorbereidingskrediet AWZI Haarlem Waarderpolder; deelbesluiten 2 en 4
05.14
Uitvoeringskrediet renovatie zuiveringskring Nieuwveen
05.15
Keur en uitvoeringsregels 2020
05.16
Energietransitie
Conform het coalitieakkoord wordt over energietransitie een BOB-traject met het algemeen bestuur doorlopen. De besluitvorming is gepland op de VV van 13 mei 2020.
06
Memo baggeren tijdens Flora & Fauna seizoen
07
NOTULEN VAN DE VV-VERGADERING 29 januari 2020
08
RONDVRAAG
08a
Motie van dankbaarheid
09
SLUITING