link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 december 2021

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M.J. Zwankhuizen
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht (art. 18 RvO)
3
Vragenuur (art. 41 RvO)
4
Vaststellen agenda
5
Actieve informatie college / Actualiteiten raad
6
Vaststellen besluitenlijst
7
Lijst ingekomen stukken
8
Terugkoppeling door vertegenwoordigers m.b.t. externe organen
9
Bestemmingsplan Holevoetplein 282
10
Belastingverordeningen
11
Warmte transitievisie
12
Inburgering verordening
13
Verordening bekostiging leerlingenvervoer
DEBATSTUK
14
Formatie-uitbreiding Griffie
15
Regiovisie jeugdhulpregio Foodvalley
HAMERSTUK
16
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
HAMERSTUK
17
Wegsleepverordening
HAMERSTUK
18
Sluiting