Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 20 april 2021

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.M. de Vries
Toelichting: De volgorde van de voorstellen staat nog niet vast. Dat zal mede afhangen van resultaat oordeelsvormende vergadering van 12 april 2021. Hieronder dus een groslijst.

1
Opening en loting stemvolgorde hoofdelijk stemmen
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 06 30 72 35 44. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen 30 maart en 13 april 2021
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 20 april 2021.
7
SOC - Verzoek tot instemming benoeming RvT stichting OPOPS
8
SOC – Hoofdlijnennotitie transitie GR Sociaal
9
FYS - Uitvoeringsprogramma 2021 en cyclus – Groeiagenda Drechtsteden 2030 (vervolg 16 maart 2021)
10
FYS - Economische visie 2021 – 2030
11
Sluiting