Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 12 april 2021

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S. van Wijngaarden

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 06 30 72 35 44. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 23 maart 2021
5
Mondelinge vragen
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
SOC – Hoofdlijnennotitie transitie GR Sociaal
10
FYS - Uitvoeringsprogramma 2021 en cyclus – Groeiagenda Drechtsteden 2030 (vervolg 16 maart 2021)
**Discussiepunten:**

Gert Jongeneel (Slydregt.NU): onderscheid lokaal en regionaal.
10.tvr
TECH. VRAAG - Pauw_PRO Sliedrecht_Uitvoeringsprogramma 2021 en cyclus - Groeiagenda Drechtsteden 2030
11
FYS - Economische visie 2021 – 2030
12
Sluiting