Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 19 januari 2021

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S. van Wijngaarden

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 06 30 72 35 44. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 24 november 2020
5
Mondelinge vragen
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
5.a
Mondelinge vragen - de Munck - D66 - Toeslagenaffaire
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
SOC – Zienswijze begrotingswijziging 2021 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid
10
FYS – Vaststelling bestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht'
10.a.tvr
ANTW op 19 januari van 15 januari TECH_VR_Safai Pour_PRO Sliedrecht_Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht
11
FYS – Vaststelling beheersverordening '1e herziening Watertorenterrein (incl. geluidzones Rivierdijk)'
12
BES - Principe-besluit toekomstige samenwerking Drechtsteden Beslispunten
12.a.tvr
ANTW op 13 januari van 4 januari TECH_VR_Paas_SGP-ChristenUnie_RV 17 november 2020 Principe-besluit toekomstige samenwerking Drechtsteden - uitstel tot 13 januari
12.b.tvr
ANTW op 13 januari van 4 januari TECH_VR_Paas_SGP-ChristenUnie_Meervoudig lokale samenwerking nav besluitvorming 9 april 2019 - uitstel tot 13 januari
12.c.tvr
ANTW op 13 januari van 4 januari TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Principe Besluit Drechtsteden
13
SOC – Lokaal uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering
13.a.tvr
ANTW op 14 januari van 13 januari TECH_VR_Stam-Smeets_PRO Sliedrecht_Lokaal Uitvoeringsplan NWI
13.b.tvr
ANTW op 18 januari van 18 januari TECH_VR_de Vries_CDA_lokaal uitvoeringsplan NWI
13.c.tvr
ANTW op 18 januari van 18 januari TECH_VR_de Mul-Donker_SGP-ChristenUnie_Uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering
14
Sluiting