Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 10 februari 2021

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening en loting stemvolgorde hoofdelijk stemmen
Afwezig:de heer Torun en mevrouw Safai Pour
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Agenda vastgesteld.
4
Vaststellen notulen 8 december 2020
Vastgesteld
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 10feb21.
7
AANGENOMEN - BES – Benoemen voorzitter Werkgeverscommissie griffie
Bij acclamatie benoemd.
8
AANGENOMEN - HAMERSTUK - SOC – Zienswijze begrotingswijziging 2021 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid
Unaniem
9
AANGENOMEN - HAMERSTUK - FYS – Vaststelling bestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht'
Unaniem
9.a.tvr
ANTW op 19 januari TECH_VR_Safai Pour_PRO Sliedrecht_Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht
9.b.tvr
ANTW op 8 februari TECH_VR_Safai Pour_PRO Sliedrecht_Geluidszone Rivierdijk
10
AANGENOMEN HAMERSTUK - FYS – Vaststelling beheersverordening '1e herziening Watertorenterrein (incl. geluidzones Rivierdijk)'
Unaniem
11
AANGENOMEN DEBATSTUK - BES - Principe-besluit toekomstige samenwerking Drechtsteden Beslispunten
Hoofdelijke stemming
11.a.tvr
ANTW op 13 januari TECH_VR_Paas_SGP-ChristenUnie_RV 17 november 2020 Principe-besluit toekomstige samenwerking Drechtsteden - uitstel tot 13 januari
11.b.tvr
ANTW op 13 januari TECH_VR_Paas_SGP-ChristenUnie_Meervoudig lokale samenwerking nav besluitvorming 9 april 2019 - uitstel tot 13 januari
11.c.tvr
ANTW op 13 januari TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Principe Besluit Drechtsteden
11.d.tvr
ANTW op 5 februari TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Toekomst Perspectief Drechtsteden
11.e.tvr
ANTW op 9 februari TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_raadsbesluit Principebesluit Drechtsteden
11.M.1
INGETROKKEN M11.1 Motie CDA - SGP-ChristenUnie - PvdA - Financieel fit met zorgvuldige besluitvorming
11.M.1A
AANGENOMEN M11.1A - Motie Financieel fit met zorgvuldige besluitvorming
Hoofdelijke stemming
12
Sluiting om 21.30 uur.