link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 februari 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Onderzoek inzake de rol van rechtsvoorgangers Steenwijkerland inzake onteigening Joodse eigendommen tijdens en na WOII
Portefeuille Bats
Voorstelnummer 2023-RAAD-00002
5
Besluitvorming – hamerstukken
5.1
Instelling vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
Voorstelnummer 2023/5
5.2
Vaststelling bestemmingsplan Kanaaldijk 5, Giethoorn
Portefeuille Smit
Voorstelnummer 2023-RAAD-00008
6
Besluitvorming – bespreekstukken
6.1
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2023-RAAD-00007
6.2
Motie vreemd aan de orde noodhulp Turkije en Syrië
6.3
Motie Vreemd aan de orde GroenLinks - Opvang mensen op de vlucht
6.4
Motie vreemd aan de orde CDA - Ieder dorp een nieuw straatje
6.5
Motie vreemd aan de orde D66 - Niet met een lege maag op school
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken .doc (142KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (107KB)
pdf 1.0 (Kinder)Ombudsman - aanbiedingsbrief colleges B&W.pdf (371KB)
pdf 1.1 (Kinder)Ombudsman - Als de overheid niet thuis geeft.pdf (1.6MB)
pdf 1.2 (Kinder)Ombudsman - Persbericht huisuitzettingrapport Als de overheid niet thuis geeft.pdf (59KB)
pdf 2.0 Raad van State - Uitspraak Tukseweg 136.pdf (548KB)
pdf 2.1 Memo college van 31 januari 2023 - uitspraak Tukseweg 136 te Tuk.pdf (156KB)
pdf 3.0 CdK - Procedure herbenoeming burgemeester.pdf (1.4MB)
pdf 4.0 RES West-Overijssel - Informatiebrief over MER en RES.pdf (186KB)
pdf 4.1 RES West-Overijssel - Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) PlanMER.pdf (2.5MB)
pdf 4.2 RES West-Overijssel - Publicatietekst Provinciaal Blad Provincie Overijssel.pdf (275KB)
pdf 5.0 Kompas - Informatiebrief raadsleden Kompas ActiZ Jeugd.pdf (145KB)
pdf 5.1 Kompas - Samen investeren in jeugd en gezin.pdf (1.3MB)
pdf 6.0 Gemeenteraad Zwijndrecht - Brief aan Eerste Kamer - Extern voorzitterschap.pdf (123KB)
pdf 11.0 VR IJsseland Raadsbrief Opvang_KC (005) (002).pdf (205KB)
pdf 11.1 VR IJsselland Raadsbrief Oekraine.pdf (205KB)
pdf 12.0 VNG - Bekendmaking leden Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie.pdf (205KB)
pdf 13.0 VNG - Wijziging Model Re-integratieverordening Participatiewet in verband met Wet Uitvoeren Breed Offensief.pdf (132KB)
pdf 14.0 Informatienota 2023 - 1 - Decembercirculaire 2022 gemeentefonds.pdf (70KB)
pdf 15.0 Informatienota 2023 - 2 - Uitvoering van het traject Samen voor Ryan.pdf (1.4MB)
pdf 16.0 Informatienota 2023 - 3 - Onderzoek mogelijke gevolgen gaswinning in de gemeente Steenwijkerland.pdf (1.6MB)
pdf 17.0 Informatienota 2023 - 4 - Bestuurlijke reactie op de regionale verstedelijkingsstrategie en de vervolgstappen.pdf (60KB)
pdf 17.1 Informatienota 2023 - 4.1 - Bestuurlijke reactie op de regionale verstedelijkingsstrategie en de vervolgstappen - reactie college op def. verstedelijkingsstrategie.pdf (160KB)
pdf 18.0 Informatienota 2023 - 5 - Stand van zaken Vitaliteitsfonds en frisse start - januari 2023.pdf (64KB)
pdf 19.0 Informatienota 2023 - 6 - Financiële stimuleringsregeling klimaatadaptatie werkregio Fluvius.pdf (618KB)
pdf 20.0 Schriftelijke vragen VE - Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen - beantwoording 20230119.pdf (108KB)
9
Vaststelling besluitenlijst van 24 januari 2023
10
Verbonden partijen
11
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
12
Sluiting