link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 januari 2021

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – bespreekstukken
4.1
Controleprotocol accountantscontrole 2020
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2021-RAAD-00002
4.2
Wijzigen Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland
Portefeuille Bats
Voorstelnummer 2021-RAAD-00001
4.3
Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Steenwijk - De Bult, Onderduikersweg 2
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2021-RAAD-00003
4.4
Motie vreemd aan de orde VVD, CU en CPB Avondopening gemeentehuis Steenwijk
5
Gelegenheid om vragen te stellen
6
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (178KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (162KB)
pdf 1.0 VRIJ - Tweede verantwoording voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 16122020.pdf (300KB)
pdf 1.1 VRIJ - Bijlage - tijdlijn corona, bij tweede verantwoording 16122020.pdf (306KB)
pdf 2.0 RKC - Aanbiedingsbrief RKC - Rapportage onderzoek functioneren wijk- en dorpshuizen.pdf (211KB)
pdf 2.1 RKC Steenwijkerland - Eindrapportage Onderzoek Dorpshuizen Steenwijkerland.pdf (2.5MB)
pdf 3.0 Rekenkamercommissie MSSW - Reglement van orde (2020).pdf (204KB)
pdf 4.0 BDO - Boardletter 2020.pdf (10.5MB)
pdf 5.0 Burgerraadslid - Ontslagbrief burgerraadslid CDA T. Tuenter.docx (19KB)
pdf 6.0 NoordWestGroep - Kwartaalrapportage 3-20 managementsamenvatting.pdf (924KB)
pdf 6.1 NoordWestGroep - Cijfers Q3 2020 Rvc vergadering 12 november 2020.pdf (115KB)
pdf 7.0 Provincie Overijssel - Toezichtsvorm gemeente Steenwijkerland 2021 - met ondertekening.pdf (1.4MB)
pdf 7.1 Provincie Overijssel - Toezichtsvorm gemeente Steenwijkerland 2021 - zonder ondertekening.pdf (62KB)
pdf 8.0 Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers - Rechtspositie brandweervrijwilligers.docx (19KB)
pdf 8.1 Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers - Brief aan Brandweerkamer VNG.pdf (73KB)
pdf 9.0 Stichting op Kop - Benoemingsprocedure leden Raad van Toezicht.pdf (858KB)
pdf 10.0 Regio Zwolle - Begroting Regio Zwolle 2021.pdf (14MB)
pdf 10.1 Regio Zwolle - Infographic Begroting Regiobudget 2021.pdf (2MB)
pdf 10.2.Regio Zwolle - Infographic Begroting Wat gaan we doen in 2021.pdf (62KB)
pdf 10.3 Regio Zwolle - Persbericht Sluitende begroting Regio Zwolle biedt ruimte aan ambities.docx (104KB)
pdf 11.0 Regenboogteam - Zorgvuldig ingeleide vragen ten aanzien van de nieuwe vaccins.docx (21KB)
pdf 11.1 Regenboogteam - Brief en vragen versie.pdf (1008KB)
pdf 11.2 Regenboogteam - Vragen over de nieuwe prik.pdf (731KB)
pdf 11.3 Regenboogteam - Wgbo Bijlage.pdf (3.3MB)
pdf 12.0 FNV - Rapport verdringing.pdf (3.2MB)
pdf 13.0 Stichting Leven met de aarde - Biodiversiteit.doc (143KB)
pdf 13.1 Stichting Leven - Wereldovershootday.docx (708KB)
pdf 14.0 Stadswerk - Landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte.pdf (139KB)
pdf 14.1 Stadswerk - Model motie chemievrij onkruidbeheer.doc (318KB)
pdf 15.0 Sont - Streektaal gebruiken binnen Gemeente.pdf (817KB)
pdf 16.0 RSAB - Stand van zaken proces RES 1.0 West Overijssel.pdf (565KB)
pdf 17.0 Stichting Weerribben Wieden - Voortgang Toegangspoorten.docx (125KB)
pdf 18.0 GasDrOvF - Voorlichting plannen nieuwe gaswinning.docx (18KB)
pdf 18.1 GasDrOvF - Voorlichting Boergrup Lombok.doc (4.4MB)
pdf 19.0 LTO Steenwijkerland - Brief aan gedeputeerde over aanwijzing stikstofgevoelige landbouwgronden.docx (437KB)
pdf 21.0 Raadsbrief 17-12.pdf (174KB)
pdf 21.1 RBT - Raadsbrief 07-01.pdf (176KB)
pdf 22.0 VNG - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 21.pdf (154KB)
pdf 22.1 VNG - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 22.pdf (210KB)
pdf 23.0 VNG - Ambtshalve verlengen beschermd wonen en extramurale Wmo ondersteuning & aanleveren kostengegevens beschermd wonen.pdf (186KB)
pdf 24.0 VNG - Handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG Model Leegstandverordening (nieuw).pdf (214KB)
pdf 25.0 VNG - Maatregelen lockdown en kamerbrief.pdf (119KB)
pdf 26.0 VNG - Ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten.pdf (127KB)
pdf 27.0 VNG - Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies.pdf (128KB)
pdf 28.0 VNG - Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma.pdf (167KB)
pdf 29.0 Informatienota 2020 - 49.0 - Reactie op motie mijlpalen overzicht transformatie en maatregelen Sociaal domein.pdf (69KB)
pdf 29.1 Informatienota 2020 - 49.1 - Motie - Mijlpalenoverzicht transformatie en maatregelen Sociaal Domein - aangenomen.pdf (87KB)
pdf 29.2 Informatienota 2020 - 49.2 - Rapportage Jeugd.pdf (28KB)
pdf 29.3 Informatienota 2020 - 49.3 - Rapportage Participatie.pdf (33KB)
pdf 29.4 Informatienota 2020 - 49.4 - Rapportage Wmo.pdf (23KB)
pdf 30.0 Informatienota 2021 - 1 - Overdracht stedelijk water.pdf (57KB)
pdf 31.0 College - Impact corona.pdf (89KB)
pdf 32.0 College - Reactie op visiedocument Participatie aan Adviesraad Sociaal Domein.pdf (402KB)
pdf 33.0 College - Zienswijze Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan en verlaging - begeleidende mail.docx (30KB)
pdf 33.1 College - Zienswijze Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan en verlaging.pdf (110KB)
pdf 34.0 Schriftelijke vragen D66 over de kosten van toerisme - beantwoording 20210112.pdf (201KB)
pdf 35.0 Schriftelijke vragen PvdA over meer woonwagenstandplaatsen in Steenwijkerland - beantwoording 20201216.pdf (292KB)
pdf 36.0 Schriftelijke vragen PvdA -Vragen over de locatiekeuze voor nieuwbouw Kindcentrum Johan Friso - beantwoording 20201216.pdf (128KB)
pdf 37.0 Schriftelijke vragen D66 - Gedupeerde gezinnen door toeslagaffaire - beantwoording 20201216.pdf (56KB)
pdf 38.0 Schriftelijke vragen VVD - Openingstijden gemeentehuis - beantwoording 20210105.pdf (447KB)
pdf 39.0 Verzoek uitstel diverse schriftelijke vragen 18-12-2020.docx (24KB)
pdf 40.0 KHN - Heropeningsplan en meer steun voor horeca hard nodig.pdf (371KB)
pdf 40.1 KHN - Noodzakelijke verbeteringen steunmaatregelen volgens Koninklijke Horeca Nederland.pdf (402KB)
7
Vaststelling besluitenlijst van 15 december 2020
8
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
9
Sluiting