link naar deze pagina

Politieke Markt - 14 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: C. Haveman-Regeling

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Er heeft zich aangemeld om in te spreken:

Dhr. Hans Meijer, namens Dorpsbelangen Belt-Schutsloot, onderwerp aanleg glasvezel.
4
Oordeelvorming - bespreekstukken
4.1
Onbeperkt Samenleven
Portefeuille Jongman
Ingeschatte bespreektijd: 40 minuten
4.2
Wijziging Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland
Portefeuille Bats
Ingeschatte bespreektijd: 16 minuten
4.3
Beeldkwaliteitsplan Landmarks
Portefeuille Harmsma
Ingeschatte bespreektijd: 40 minuten

Als inspreker heeft zich aangemeld:

Mevrouw Bea Claessens van Natuurmonumenten
Meneer Niko van der Klugt, voorzitter Commissie Beeldende Kunst Steenwijkerland
4.4
Vaststelling tarieven OZB, RWBB en forensenbelasting 2020
Portefeuille Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 16 minuten
5
Gelegenheid om vragen te stellen
6
Vaststelling besluitenlijst van 10 december 2019
7
Sluiting