link naar deze pagina

Raadsvergadering - 29 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Mulder.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De fractie van Veur Elkaar dient, conform artikel 38 Interpellatie van het Reglement van Orde, een verzoek tot een interpellatiedebat in  met een aantal vragen over het dossier Icebear,

Bij de vaststelling van de agenda (agendapunt 2) van de raadsvergadering wordt het interpellatie verzoek van Veur Elkaar in stemming gebracht. Er is een raadsmeerderheid nodig om een interpellatiedebat te houden.
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Herziening beheersverordening Hoogeweg 19, Kalenberg
Voorstelnummer 2022-RAAD-00048
Portefeuille Smit
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Strategische beleidsagenda 2023-2026 Veiligheidsregio IJsselland
Voorstelnummer 2022-RAAD-00050
Portefeuille Bats
5.2
Bestuursrapportage najaar 2022 GGD IJsselland en begrotingswijziging 2022-1
Voorstelnummer 2022-RAAD-00049
Portefeuille Jongman
5.3
Vaststellen Verordening nadeelcompensatie gemeente Steenwijkerland 2023
Voorstelnummer 2022-RAAD-00047
Portefeuille Jongman
5.4
Motie Vreemd aan de orde Veur Elkaar - Niets is wat het lijkt
5.5
Motie vreemd aan de orde GroenLinks - Het klimaat ligt op ons bord - vegetarisch is het nieuwe normaal
5.6
Motie Vreemd aan de orde D66 - Huiskamers in strijd tegen eenzaamheid en energiearmoede
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (144KB)
pdf 1.0 Brief 11 burgemeesters Overijssel - aan minister van Natuur en Stikstof Perspectief voor agrariërs.pdf (109KB)
pdf 2.0 BDO - Boardletter 2022 gemeente Steenwijkerland.pdf (756KB)
pdf 3.0 VRIJ - Tweede bestuursrapportage 2022 - aanbiedingsbrief gemeenteraden.pdf (379KB)
pdf 3.1 VRIJ -Tweede bestuursrapportage 2022 - definitief.pdf (1.6MB)
pdf 4.0 Diverse organisaties - Luchtruimherziening.pdf (303KB)
pdf 5.0 GB en GO - Statement namens 't Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt.pdf (563KB)
pdf 6.0 VPPG - Is de gemeenteraad bevoegd om op het verzoek om vergoeding van de contributie aan de VPPG te beslissen.docx (80KB)
pdf 6.1 VPPG -Uitspraak zaak raadslid Peters (002).pdf (579KB)
pdf 7.0 NVvR - Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 2022.pdf (309KB)
pdf 9.0 Burger - CO2 en methaan.pdf (886KB)
pdf 10.0 GGD - Raadsbrief informatie Covid.pdf (288KB)
pdf 11.0 VR IJsselland Raadsbrief Oekraine.pdf (254KB)
pdf 12.0 VNG - Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022.pdf (82KB)
pdf 13.0 VNG - Openstelling vacatures Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie.pdf (176KB)
pdf 14.0 VNG - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten VNG-bestuur en commissies.pdf (118KB)
pdf 16.0 Informatienota 2022 - 57 - Stand van zaken en vervolgstappen rondom Icebear.pdf (65KB)
pdf 17.0 Informatienota 2022 - 58 - Luchtkwaliteit en gezondheid in Overijssel.pdf (2.7MB)
pdf 18.0 College - Toelichting situatie Scala 17112022 (002).docx (23KB)
pdf 19.0 Schriftelijke vragen CPB - Functioneren van de Omgevingsdienst IJsselland - beantwoording 20221111.pdf (58KB)
pdf 20.0 Schriftelijke vragen VE - WOO verzoek werkgroep Icebear - beantwoording 20221111.pdf (54KB)
pdf 21.0 Schriftelijke vragen Veur Elkaar - artikel RTV Oost inzake Icebear - beantwoording 20221111.pdf (56KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (105KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 1 en 8 november 2022
9
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Sluiting