link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 mei 2020

Locatie: Via Zoom
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
(Her)benoemingen
4.1
Herbenoeming en beediging Rekenkamercommissielid Jan Mastwijk
Voorstelnummer 2020/2
4.2
Benoeming Kascommissie verantwoording Fractievergoeding 2019
5
Besluitvorming – hamerstukken
5.1
Concept programmabegroting 2021 Veiligheidsregio IJsselland
Portefeuille Bats
Voorstelnummer 2020-RAAD-00021
5.2
Kadernota en begroting 2021 RSJ IJsselland
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2020-RAAD-00024
5.3
Resultaatbestemming 2019, begrotingswijziging 2020 en conceptbegroting 2021 OD IJsselland
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer 2020-RAAD-00022
5.4
Bestuursrapportage en begrotingswijziging 2020/1 GGD IJsselland
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2020-RAAD-00018
5.5
Wijziging verordening Bedrijven investeringszone centrumgebied Steenwijk
Portefeuille Harmsma
Voorstelnummer 2020-RAAD-00019
6
Besluitvorming – bespreekstukken
6.1
Conceptbegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 GGD IJsselland
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2020-RAAD-00023
6.2
Reactie op ontwerp-PIP De Wieden
Ter inzagelegging Provinciaal Inpassingsplan De Wieden:
http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/9923/NL.IMRO.9923.PIPWieden-on01/index.html
of via ruimtelijkeplannen.nl zoeken op De Wieden of NL.IMRO.9923.PIPWieden-on01

Portefeuille Bijl
Voorstelnummer 2020-RAAD-00020
6.3
Moties vreemd aan de orde Regionale Energiestrategie (RES)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - BGL - Onvoldoende netwerkcapiciteit.docx (96KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - CDA - Regionale energiestrategie, samen met onze inwoners - getekend.pdf (853KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - CDA - Explicitering gemeentelijke autonomie - getekend.pdf (929KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - PvdA - Lokaal eigendom.doc (158KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - CU - Verduurzamen op én onder het dak.doc (101KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - CU - Vooruitkijken mét energiecoöperaties.doc (112KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - D66 - Geef wind een kans - getekend.pdf (58KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - D66 - Integraal opnemen zoekgebieden - getekend.pdf (60KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - CDA - Explicitering gemeentelijke autonomie - getekend verworpen.pdf (92KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - CDA - Regionale energiestrategie, samen met onze inwoners - getekend verworpen.pdf (82KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - CU - Verduurzamen op en onder het dak - getekend verworpen.pdf (83KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - D66 - Geef wind een kans - getekend ingetrokken.pdf (63KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - D66 - Integraal opnemen zoekgebieden - getekend ingetrokken.pdf (65KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - BGL - Onvoldoende netwerkcapiciteit - getekend.pdf (152KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - CU - Vooruitkijken mét energiecoöperaties - getekend.pdf (92KB)
pdf Motie vreemd aan de orde (RES) - PvdA - Lokaal eigendom - getekend.pdf (92KB)
6.4
Motie vreemd aan de orde Opvang van alleenstaande kinderen (D66)
6.5
Motie vreemd aan de orde De overheid als schuldeiser (PvdA)
6.6
Motie vreemd aan de orde Denktank coronataxi (BGL)
6.7
Motie vreemd aan de orde Kleine windmolen (CPB)
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (160KB)
pdf 1.0 Sportvisserij Oost-Nederland - Brief Sportvisserij Loodvrij t.b.v. gemeentenraadsleden.pdf (212KB)
pdf 1.1 Sportvisserij Oost-Nederland - Voortgangsrapportage Green Deal Sportvisserij Loodvrij april 2020.pdf (210KB)
pdf 2.0 BDO - Benchmark Nederlandse Gemeenten 2020.pdf (8.9MB)
pdf 3.0 Nieuws.nl - Voortbestaan van de lokale nieuwssite.docx (28KB)
pdf 4.0 Basisteam Basisinkomen Amsterdam - Aanvraag basisinkomen.docx (506KB)
pdf 5.0 Alles voor elkaar - Noodkreet aan alle Nederlandse gemeenten.pdf (219KB)
pdf 5.1 Alles voor elkaar - Bijlagen bij Noodkreet.pdf (408KB)
pdf 5.2 Alles voor elkaar - Steenwijkerland Brief aan college B en W.pdf (213KB)
pdf 5.3 Alles voor elkaar - Steenwijkerland Brief aan gemeenteraad.pdf (682KB)
pdf 6.0 Gezamenlijke VVD fracties - Oproep RES West Overijssel.docx (20KB)
pdf 6.1 Gezamenlijke VVD-fracties - Oproep gebruik te maken uitstel indienen concept-RES - begeleidende brief.docx (18KB)
pdf 7.0 LKCA - OPROEP laat de jeugd weer buiten kunst maken 220420.pdf (96KB)
pdf 8.0 Nationaal Platform Stralingsrisico - Aanbevelingen voor personen en organisaties ivm 5G en andere elcetromagnetische straling..doc (21KB)
pdf 8.1 Nationaal Platform Stralingsrisico - begeleidende brief.docx (19KB)
pdf 8.2 Nationaal Platform Stralingsrisico - Bijlage 1 met video's betreffende het verzoek rond 5G.doc (12KB)
pdf 8.3 Nationaal Platform Stralingsrisico - Brief- naar alle gemeenten 5G[5229].pdf (244KB)
pdf 8.4 Nationaal Platform Stralingsrisico - Dagvaarding-in-kort-geding 21 april 2020.pdf (1.6MB)
pdf 8.5 Nationaal Platform Stralingsrisico - Verzoek en video aan alle gemeenten om uitrol van 5G te bevriezen tot gezondheidsrisico's echt onderzocht zijn,.doc (16KB)
pdf 9.0 Meldpunt Hoge Pieptonen - Geluidsoverlast van kattenverjagers.docx (18KB)
pdf 9.1 Meldpunt Hoge Pieptonen - Artikel 36 vragen D66 gebruik mosquitosystemen.pdf (637KB)
pdf 9.2 Meldpunt Hoge Pieptonen - Overlast mosquito melding politie.pdf (1.4MB)
pdf 10.0 IGSD - getekende brief aanbieding jaarstukken Steenwijkerland.pdf (74KB)
pdf 10.1 IGSD - 2020.116 Jaarrekening 2019 IGSD - Gewaarmerkt scan.pdf (3.3MB)
pdf 10.2 IGSD - getekend voorstel jaarstukken IGSD 2019.pdf (279KB)
pdf 10.3 IGSD - 2020.116 2107 Controleverklaring 2019 GR IGSD - g. versie.pdf (2.6MB)
pdf 11.0 GGD - Begeleidende brief bij jaarstukken incl. accountantsverklaring 2019 GGD IJsselland.pdf (28KB)
pdf 11.1 GGD - Jaarstukken 2019 GGD IJsselland (jaarverslag en -rekening)-DEFINITIEF d.d. 11-5-2020.pdf (1.9MB)
pdf 12.0 Aanbiedingsbrief gewaarmerkte jaarrekening 2019 met controleverklaring dd. 26-03-2020.pdf (214KB)
pdf 12.1 Accountantsverklaring bij de jaarstukken 2019 OD IJsselland.pdf (243KB)
pdf 12.2 Accountantsverslag 2019 betreffende controle jaarrekening OD IJsselland.pdf (570KB)
pdf 12.3 Omgevingsdienst - punt 1 - Bijlage verrekening resultaat 2019.pdf (187KB)
pdf 12.4 Omgevingsdienst - punt 1 - DB beslisnota jaarrekening 2019 v2.1.pdf (165KB)
pdf 12.5 Gewaarmerkte jaarrekening 2019 Omgevingsdienst IJsselland.pdf (10.7MB)
pdf 12.6 Omgevingsdienst - punt 2 - 2003_ODIJ_JAARVERSLAG2019_PUBLIEK_v4.pdf (7.7MB)
pdf 12.7 Omgevingsdienst - punt 3 - Begrotingswijzigingen 2020-V2.0.pdf (194KB)
pdf 12.8 Omgevingsdienst - punt 4 - 2003_ODIJ_Begroting2021_versie8.pdf (5.1MB)
pdf 12.9 Omgevingsdienst - punt 4 - Opzet bijlage bij begroting inzake in vulling besparingsdoelstellingV3.5-14-4-2020.pdf (435KB)
pdf 12.10 Omgevingsdienst - punt 4 - Vestigingen.pdf (234KB)
pdf 13.0 Omgevingsdienst - Voortgang werkzaamheden tijdens Corona-crisis beperkingen.pdf (198KB)
pdf 14.0 Powerfield - Participatieproces ontwikkeling zonnepark ten noorden van Wanneperveen.docx (35KB)
pdf 15.0 Het Oversticht - Jaarverslag Steenwijkerland 2019.pdf (1.4MB)
pdf 16.0 Retail Platform Overijssel - Visie op de toekomst na corona.docx (110KB)
pdf 17.0 St. Boomfeestdag - Corona update.docx (40KB)
pdf 18.0 St. Leven met de aarde - Wereld-aardedag in coronatijd.docx (86KB)
pdf 18.1 St. Leven met de aarde - Tafel van 12 voor 11-11-2019.doc (175KB)
pdf 19.0 St. Lobby Lokaal - Tegenmacht digitale democratie.pdf (87KB)
pdf 20.0 Trendbureau - Trendverkenning post-coronatijdperk – vraag om deelname.docx (21KB)
pdf 21.0 Veiligheidsregio - Raadsbrief 16-4.pdf (295KB)
pdf 21.1 Veiligheidsregio - Raadsbrief 30-4.pdf (291KB)
pdf 21.2 Veiligheidsregio IJsselland - Handhavingsstrategie.pdf (164KB)
pdf 21.3 Veiligheidsregio IJsselland - Raadsbrief 8-5.pdf (292KB)
pdf 21.4 Veiligheidsregio IJsselland - Raadsbrief 15-5.pdf (293KB)
pdf 22.0 Vluchtelingenwerk - Gevolgen coronacrisis voor vluchtelingen en asielzoekers.docx (289KB)
pdf 23.0 Zorgbelang Overijssel - Meldpunt gevolgen van de corona-epidemie.pdf (531KB)
pdf 24.0 VNG - Coronacrisis update nr 5.pdf (179KB)
pdf 24.1 VNG - Coronacrisis update nr 6.pdf (194KB)
pdf 24.2 VNG - Coronacrisis update nr 7.pdf (96KB)
pdf 24.3 VNG - VNG Ledennieuwsbrief Coronacrisis nr 8.pdf (221KB)
pdf 25.0 VNG - Ledenbrief lachgas.pdf (142KB)
pdf 26.0 VNG - Ledenraadpleging Cao SW 2020.pdf (126KB)
pdf 27.0 VNG - Ledenraadpleging in verband met uitstel ALV tot september 2020.pdf (189KB)
pdf 28.0 VNG Overijssel - Agenda ALV mei 2020 DEF.pdf (136KB)
pdf 28.1 VNG Overijssel - Bijlage 1 Verslag algemene ledenvergadering 24-5-2019.pdf (162KB)
pdf 28.2 VNG Overijssel - Bijlage 2 Jaarverslag 2019.pdf (266KB)
pdf 28.3 VNG Overijssel - Bijlage 3 Rekening 2019, begroting 2020 en balans per 31-12-2010.pdf (393KB)
pdf 29.0 Gemeente Alphen Chaam - Motie Stabieler gemeentefonds - AANGENOMEN.pdf (98KB)
pdf 30.0 Gemeente Beesel - Motie versterking decentrale rekenkamers - begeleidende mail.docx (23KB)
pdf 30.1 Gemeente Beesel - Brief Tweede Kamer inzake wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers.pdf (126KB)
pdf 30.2 Gemeente Beesel - Motie versterking decentrale rekenkamers.pdf (118KB)
pdf 31.0 Diverse ondertekenaars - corona spoedwet.pdf (123KB)
pdf 35.0 Informatienota 2020 - 12 - Interbestuurlijk toezicht 2019.pdf (346KB)
pdf 36.0 College - Eindevaluatie SO+ klassen 't Ravelijn.pdf (801KB)
pdf 36.1 College - Vervolg SO+ klassen 't Ravelijn.pdf (68KB)
pdf 37.0 College 1 - Jaarstukken 2019 GGD IJsselland - Collegebesluit.pdf (98KB)
pdf 37.1 College 1 - Brief gemeenteraden Jaarstukken 2019 GGD IJsselland.pdf (246KB)
pdf 37.2 College 1 - Jaarstukken 2019 GGD IJsselland (jaarverslag en -rekening).pdf (1.6MB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (158KB)
9
Vaststelling besluitenlijst van 21 april 2020
10
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
11
Sluiting