link naar deze pagina

Politieke Markt - 17 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: E. Elgersma

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Oordeelvorming - bespreekstukken
4.1
Sport- en beweegbeleid
Portefeuille Harmsma
Ingeschatte bespreektijd:
60 minuten inhoudelijk debat/bespreking over nota sport en beweegbeleid


4.2
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vollenhove, Stadsstrand
Portefeuille Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten.

Als inspreker heeft zich aangemeld:

- Dhr. Jos Lok
- Dhr. Zelhorst
5
Gelegenheid om vragen te stellen
6
Vaststelling besluitenlijst van 27 augustus 2019
7
Sluiting