link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 april 2020

Locatie: Via Zoom
Aanvang: 19:45
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Op verzoek van het presidium is het aanvangstijdstip van de digitale raadsvergadering van 21 april afgestemd op de persconferentie van het kabinet. Het aanvangstijdstip zal dus ongeveer naar 19.45 uur verschuiven.

Wenst u gebruik te maken van het spreekrecht dan kan u uw inspraakbijdrage versturen naar griffie@steenwijkerland.nl.

De vergadering zal te volgen zijn via de gebruikelijke kanalen, zoals de Slos en de gemeentelijke website (https://channel.royalcast.com/steenwijkerland/#!/gemeentesteenwijkerland/20200421\_1).

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Overheveling van budgetten van 2019 naar 2020 (jaarrekening 2019)
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2020-RAAD-00014
4.2
Vaststellen bestemmingspan Hammerdijk 12 Blankenham
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2020-RAAD-00013
4.3
Herziening Beheersverordening Buitengebied - Oosterbroek
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer 2020-RAAD-00012
4.4
Bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Steenwijkerweg 235 te Witte Paarden
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2020-RAAD-00015
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Wijziging bestemmingsplan Giethoorn - Uitbreiding Hotel de Harmonie
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer 2020-RAAD-00016
5.2
Bestemmingsplan loswal Giethoorn
Portefeuille Harmsma
Voorstelnummer 2020-RAAD-00017
6
Gelegenheid om vragen te stellen
De CDA stelt vragen over het besluitvormingsproces van de Regionale Energiestrategie (RES).
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (178KB)
pdf 1.0 Q4 NWG 2019 en toelichting.pdf (1MB)
pdf 2.0 RSJ - Aanbiedingsbrief kadernota en begroting 2021 en conceptjaarrekening 2019 Steenwijkerland_.pdf (256KB)
pdf 2.1 RSJ - Begroting en kadernota 2021.pdf (429KB)
pdf 2.3 RSJ - Voorlopig jaarverslag incl. concept jaarrekening (2).pdf (3MB)
pdf 3.0 Veiligheidsregio - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 Veiligheidsregio IJsselland.pdf (874KB)
pdf 3.1 Veiligheidsregio - Jaarverslag en Jaarrekening 2019 - concept.pdf (2.9MB)
pdf 4.0 Veiligheidsregio - Aanbiedingsbrief programmabegroting 2021 - getekend.pdf (2MB)
pdf 4.1 Veiligheidsregio - Kadernota 2021 - definitief.pdf (276KB)
pdf 4.2 Veiligheidsregio - Begroting 2021 - Brief gemeenteraden.pdf (318KB)
pdf 4.3 Veiligheidsregio - Concept Begroting 2021.pdf (1.8MB)
pdf 5.0 GGD - Brief gemeenteraden Jaarstukken 2019 GGD IJsselland.pdf (245KB)
pdf 5.1 GGD - Jaarstukken 2019 GGD IJsselland (jaarverslag en -rekening).pdf (1.8MB)
pdf 6.0 GGD - Brief Programmabegroting GGD IJsselland 2021.pdf (225KB)
pdf 6.1 GGD - Programmabegroting GGD IJsselland 2021.pdf (1.2MB)
pdf 7.0 GGD IJsselland - Brief begrotingswijziging 2020.pdf (246KB)
pdf 7.1 GGD IJsselland - Bestuursrapportage voorjaar 2020.pdf (797KB)
pdf 8.0 Ombudsvrouw - Brief monitor derde monitor sociaal ombudsvrouw Steenwijkerland 10 maart 2020.pdf (63KB)
pdf 8.1 Ombudsvrouw - Overzicht contacten monitor september 2019-maart 2020 10 maart 2020.pdf (229KB)
pdf 8.2 Ombudsvrouw - Rapportage september 2019 tot maart 2020 10 maart 2020.pdf (186KB)
pdf 9.0 RKC MSSW - Wijziging (neven)functies lid rekenkamercommissie.pdf (252KB)
pdf 10.0 Steenergie - begeleidende brief.docx (22KB)
pdf 10.1 Steenergie - Overleg grondeigenaren voor peilen draagvlak.pdf (139KB)
pdf 11.0 Aktiegroep 5G Het Gooi zegt nee - Verklaring persbericht.docx (17KB)
pdf 12.0 Daadkracht - Nationaal Raadsledenonderzoek 2019.pdf (535KB)
pdf 13.0 Belangenvereniging vrij wonen - Brief aan gemeenten.pdf (347KB)
pdf 13.1 Belangenvereniging vrij wonen - afschrift brief aan vng over vakantieparken.pdf (30KB)
pdf 13.2 Belangenvereniging vrij wonen - Permanente bewoning recreatie.pdf (337KB)
pdf 14.0 Bouwend Nederland - Impact corona op bouw- en infrasector - begeleidend.docx (74KB)
pdf 14.1 Bouwend Nederland - Impact corona op bouw- en infrasector.pdf (84KB)
pdf 15.0 ESZS - Tijd voor herbezinning.docx (1.1MB)
pdf 15.1 ESZS - Documentaire verstoten vaders.docx (1018KB)
pdf 15.2 ESZS - Ouderverstoting.docx (37KB)
pdf 16.0 Eerlijk over Straling - Zorgen om 5G.docx (22KB)
pdf 17.0 Fractie Lokaal Belang van de gemeente Barneveld - een dringende brief ten aanzien van het proces rondom de RES..pdf (404KB)
pdf 17.1 Fractie Lokaal Belang van de gemeente Barneveld - een dringende brief ten aanzien van het proces rondom de RES - schriftelijke vragen.pdf (493KB)
pdf 18.1 GasDrOvF - Nieuwsbrief maart 2020.doc (737KB)
pdf 18.0 GasDrOvF - Maatschappelijk jaarverslag Stichting GAS DrOvF.docx (1.9MB)
pdf 19.0 Landelijke vereniging voor kleine kernen - Gevolgen corona voor dorpshuizen, buurthuizen en gemeenschapscentra.doc (415KB)
pdf 20.0 Lets talk about tech - 5G.docx (106KB)
pdf 20.1 Lets talk about tech - Oproep gemeenten democratisch proces 5G-inc bijlagen.pdf (2MB)
pdf 21.0 Milieudefensie voor veranderaars - Biomassa installaties en Warmtetransitievisie.pdf (1.5MB)
pdf 22.0 Per Saldo - Informatiebrief gemeenten pgb.pdf (149KB)
pdf 22.1 Per Saldo - levenslange en levensbrede zorgen ondersteuningsvragen van jeugdigen en jongvolwassenen.pdf (564KB)
pdf 22.2 Per Saldo - Rapport aanjager respijtzorg clemence ross.pdf (1.4MB)
pdf 23.0 Stop5GNL - Kort geding tegen NL overheid - begeleidende mail.docx (19KB)
pdf 23.1 Stop5GNL - Kort geding tegen NL overheid.pdf (229KB)
pdf 24.0 VPPG - Terugkoppeling Vakvereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen.pdf (1.2MB)
pdf 25.0 Werkgroep Zonna - Naar een duurzame en gedragen energietransitie Steenwijkerland.pdf (214KB)
pdf 26.0 Provincie Overijssel - Vaststelling ontwerp Provinciaal Inpassingsplan PIP en MER De Wieden.pdf (2.1MB)
pdf 35.0 Gemeente Beesel - Werkwijze verkrijgen suppletie uitkering opsporen en ruimen explosieven.pdf (61KB)
pdf 36.0 Gemeente Enschede - Motie stop de begrotingserosie.pdf (1.5MB)
pdf 36.1 Gemeente Enschede - Motie stop de begrotingserosie - bijlage a Model Leeg.xlsx (340KB)
pdf 36.2 Gemeente Enschede - Motie stop de begrotingserosie - bijlage b Model Voorbeeld.xlsx (373KB)
pdf 37.0 Gemeente Waadhoeke - Motie verhuurdsheffing.pdf (356KB)
pdf 38.0 Gemeente Zandvoort - Motie opheffen verhuurdersheffing.pdf (69KB)
pdf 39.0 VNG - Digitale inclusie.pdf (265KB)
pdf 40.0 VNG - Nieuwsbrief.docx (1MB)
pdf 41.0 VNG - Position paper dienstverlening.pdf (162KB)
pdf 42.0 VNG - VNG handreiking voor de gemeentelijke praktijk Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet.pdf (101KB)
pdf 43.0 VNG - Voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging bouwen.pdf (140KB)
pdf 44.0 VNG - Gevolgen uitbraak coronavirus voor gemeenten en vng.pdf (150KB)
pdf 45.0 VNG - Update coronacrisis.pdf (179KB)
pdf 46.0 VNG - Update ontwikkelingen Coronacrisis.pdf (173KB)
pdf 47.0 GGD IJsselland - Raadsinformatiebrief coronavirus in IJsselland.pdf (240KB)
pdf 48.0 Veiligheidsregio IJsselland - Raadsbrief Regionaal Beleidsteam terugkoppeling bijeenkomst 1 april 2020.docx (121KB)
pdf 49.0 Veiligheidsregio - Raadsbrief Regionaal Beleidsteam (RBT).docx (140KB)
pdf 49.1 Veiligheidsregio - Persbericht Burgemeesters in IJsselland roepen inwoners op tot rustig Pasen.pdf (312KB)
pdf 50.0 Informatienota 2020 - 9 - N351 Kuinre.pdf (14.3MB)
pdf 51.0 Informatienota 2020 - 10 - Planning & Controlcyclus in 'coronatijd'.pdf (67KB)
pdf 52.0 Informatienota 2020 - 11 - Regionale aanpak LHBTI.pdf (66KB)
pdf 53.0 College - Uitspraak Raad van State Visvlonders.pdf (568KB)
pdf 53.1 College - mail bij Uitspraak Raad van State Visvlonders.pdf.docx (18KB)
pdf 54.0 College - Pro forma zienswijze tegen ontwerpplan PIP De Wieden namens gemeenteraad.pdf (55KB)
pdf 55.0 Schriftelijke vragen CDA - Zonnepark wanneperveen - beantwoording 20200310.pdf (116KB)
pdf 56.0 Schriftelijke vragen BGL - Kwaliteit onderhoud bushaltes in Steenwijkerland - beantwoording 20200317.pdf (1MB)
pdf 57.0 Schriftelijke vragen CPB- Inrichting omgeving Molenstraat - beantwoording 20200317.pdf (1.2MB)
pdf 58.0 Schriftelijke vragen CPB - Loden waterleidingen in gebruik gebouwen in gemeente Steenwijkerland - verzoek tot uitstel.docx (24KB)
pdf 59.0 Schriftelijke vragen D66 - Handelwijze College bij langdurige pogingen tot legalisatie - beantwoording 20200325.pdf (70KB)
pdf 60.0 Schriftelijke vragen VVD - Bouwplannen Gouden Engel Steenwijkerdiep - beantwoording 20200331.pdf (260KB)
pdf 61.0 Schriftelijke vragen VVD - Ondernemers hard getroffen door het coronavirus - beantwoording 20200324.pdf (52KB)
pdf 62.0 Schriftelijke vragen PvdA - Een helpende hand voor onze belangrijke sociale organisaties - beantwoording 20200408.pdf (263KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (223KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 10 maart 2020
9
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Sluiting