link naar deze pagina

Politieke Markt - 12 januari 2021

Locatie: Via Zoom
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: E. Elgersma
Toelichting: ,

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Oordeelvorming - hamerstukken
4.1
Controleprotocol accountantscontrole 2020
Portefeuille Scheringa
5
Oordeelvorming - bespreekstukken
5.1
Wijzigen Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland
Portefeuille Bats
Ingeschatte bespreektijd: 10 minuten
5.2
Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Steenwijk - De Bult, Onderduikersweg 2
Portefeuille Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 10 minuten

Als insprekers hebben zich gemeld:
\- Dhr\. D\. Haveman namens Scoutingvereniging Johan van den Kornput
\- Dhr\. J\. Meijerink namens de indieners van de zienswijze \(3\)
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Vaststelling besluitenlijst van 8 & 9 december 2020
8
Sluiting