link naar deze pagina

Politieke Markt - 22 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: E.H. Elgersma
Toelichting: ,

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Als inspreker heeft zich aangemeld:
Dhr. Scheffer
4
Oordeelvorming - hamerstukken
4.2
Herziening beheersverordening Hoogeweg 19, Kalenberg
Portefeuille Smit
5
Oordeelvorming - bespreekstukken
5.1
Strategische beleidsagenda 2023-2026 Veiligheidsregio IJsselland
Portefeuille Bats
Ingeschatte bespreektijd: 10 minuten
5.2
Bestuursrapportage najaar 2022 GGD IJsselland en begrotingswijziging 2022-1
Portefeuille Jongman
Ingeschatte bespreektijd: 10 minuten
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Vaststelling besluitenlijst van 11 oktober 2022
8
Sluiting