link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Installatie burgerraadslid J. Aukes (PvdA)
5
Besluitvorming – hamerstukken
5.1
Vaststelling vergaderplanning 2.0 2019
Voorstelnummer 2018/7
5.2
Lange Termijn Agenda
Voorstelnummer 2018/8
5.3
Aanbesteding accountant
Voorstelnummer 2018/6
5.4
Fractievergoeding 2017
Voorstelnummer 2018/5
5.5
Vaststellen bestemmingsplan Veneweg 166 en 255 te Wanneperveen
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00037
5.6.a
Matrix dorpsplannen 2018
Portefeuille Akkerman
Voorstelnummer: 2018 - RAAD - 00039
5.6.b
Matrix dorpsplannen 2018 - Aanvulling Willemsoord
Portefeuille Akkerman
Voorstelnummer: 2018 - RAAD - 00040
5.7
Eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland
Portefeuille Bats
Voorstelnummer: 2018 - RAAD - 00038
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (176KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (261KB)
pdf 2.0 VNG - Startpublicatie meerjarenvisie Om over na te denken.pdf (9,2MB)
pdf 3.0 Veiligheidsstellingen (resultaten) informatieavond politie.pdf (338KB)
pdf 4.0 KBO-PCOB - begeleidende brief ouderenvriendelijke samenleving.docx (195KB)
pdf 4.1 KBO-PCOB - Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving - kopie.pdf (226KB)
pdf 4.2 KBO-PCOB - Checklist bestuursakkoord op ouderenvriendelijke samenleving.pdf (69KB)
pdf 5.0 Lang zult u wonen - Persbericht_langerthuis_Overijssel_3juli2018.docx.pdf (135KB)
pdf 5.1 Lang zult u wonen - Langerthuisinwelkhuis_deelrapport1_Langzultuwonen.pdf (1MB)
pdf 5.2 Lang zult u wonen - Factsheet_Overijssel_Langerthuis_deel1.pdf (166KB)
pdf 8.0 RKC Steenwijkerland - Brief inz. onderzoeksrapport RKC Steenwijkerland - Onderste....pdf (305KB)
pdf 8.1 RKC Steenwijkerland - Bestuurlijke reactie inz. rapport Ondersteuning burgeriniti....pdf (87KB)
pdf 8.2 RKC Steenwijkerland - Onderzoeksrapport RKC Steenwijkerland - Ondersteuning burge....pdf (914KB)
pdf 9.0 Avondvierdaagse Steenwijk - Dank medewerking plus datum nieuwe vierdaagse.pdf (56KB)
pdf 10.0 Gemeente Bergeijk - Motie Niet boren naar gas.pdf (89KB)
pdf 11.0 Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn - Reactie op het aangeboden Bidboek.pdf (439KB)
pdf 12.0 Missing Chapter - Begeleidende brief Rapport Armoede door de ogen van kinderen.pdf (67KB)
pdf 12.1 Raad van kinderen - Jaarverslag pilot gemeenteaanpak armoede(1).pdf (8,5MB)
pdf 13.0 Gereformeerde Bijbelstichting - Bijbel in de Statenvertaling.pdf (770KB)
pdf 15.0 IGSD - Q2 rapportage 2018.pdf (11,7MB)
pdf 16.0 Ministerie van BZK - Circulaire wijziging bezoldigingsbedragen B en W.pdf (4,4MB)
pdf 17.0 Bibliotheek - Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2017 Bibliotheek Kop van Overijssel.pdf (71KB)
pdf 17.1 Bibliotheek - Jaarverslag 2017 Bibliotheek Kop van Overijssel.pdf (2,1MB)
pdf 18.0 Gemeente Simpelveld - Ingediende Motie proceskosten WOZ bezwaren.pdf (400KB)
pdf 20.0 VNG - Openstelling vacatures in College voor Arbeidszaken en Commissie Europa en Internationaal.pdf (132KB)
pdf 21.0 Gemeente Bereijk - Ingediende motie op grond van artikel 29 RvO Niet boren naar gas.pdf (89KB)
pdf 22.0 Controle Alt Delete - Relevant artikel Secondant.pdf (33KB)
pdf 23.0 RSJ IJsselland - begroting 2018 en 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd.pdf (263KB)
pdf 24.0 Gemeente Waalwijk - Motie kinderpardon 7 juni 2018.pdf (205KB)
pdf 25.0 Informatienota 2018- 17- Financiële gevolgen meicirculaire 2018.pdf (70KB)
pdf 26.0 Informatienota 2018 -18- Informatienota uitgangspunten programma van eisen voor aanbesteding concessie openbaar vervoer.pdf (55KB)
pdf 27.0 Informatienota 2018 -19- Beschikbare AED`s.pdf (77KB)
pdf 27.1 Informatienota 2018 -19.1- Beschikbare AED`s - bijlage.pdf (240KB)
pdf 28.0 Informatienota 2018 -20- Inspectieoordeel Veilig Thuis IJsselland.pdf (60KB)
pdf 29.0 Informatienota 2018 -21- Evaluatie pilot praktijkondersteuner huisartsen.pdf (614KB)
pdf 30.0 Informatienota 2018 -22- Voortgang traject investeringsopgave sociale huur noordelijke kernen en Steenwijk.pdf (344KB)
pdf 31.0 College 1- Bidboek Land van Weerribben en Wieden (Poort naar Overijssel).pdf (3,3MB)
pdf 31.1 College 1- aanbiedingsbrief gemeenteraad.pdf (95KB)
pdf 32.0 College 2 - Jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2017 - Collegebesluit.pdf (50KB)
pdf 32.1 College 2 - Jaarverslag toezicht Kinderopvang 2017.pdf (1MB)
pdf 33.0 College 3 - Inwonersinitiatieven - Collegebesluit.pdf (313KB)
pdf 33.1 College 3.1 - Inwonersinitiatieven Bijlage 1 - Werkwijze.pdf (24KB)
pdf 33.2 College 3.2 - Inwonersinitiatieven Bijlage 2 - Nadere regels ondersteuning bewonersinitiatieven.pdf (70KB)
pdf 33.3 College 3.3 - Inwonersinitiatieven Bijlage 3 - Instellingsbesluit Adviescommissie en werkwijze.pdf (61KB)
pdf 33.4 College 3.4 - Inwonersinitiatieven Bijlage 4 - raadsvoorstel eenvoudige ondersteuning bewonersinitiatieven.pdf (277KB)
pdf 33.5 College 3.5 - Inwonersinitiatieven Bijlage 5 - Motie 80.000 euro.pdf (70KB)
pdf 34.0 College 4 - Jongeren Actie Raad - Collegebesluit.pdf (85KB)
pdf 35.0 College 5 - Toelichting bij verslag bezwaar- en klaagschriften Steenwijkerland 2017 - collegebesluit.pdf (62KB)
pdf 35.1 College 5.1 - Verslag bezwaar- en klaagschriften Steenwijkerland 2017.pdf (264KB)
pdf 36.0 Schriftelijke vragen CDA - waterplanten beantwoording 20180704.pdf (67KB)
pdf 37.0 Schriftelijke vragen CPB over vlaggenmasten in Steenwijkerland - beantwoording 20180711.pdf (69KB)
pdf 38.0 Schriftelijke vragen PvdA - Informatienota Integraal onderwijshuisvestingsplan beantwoording 20180710.pdf (65KB)
pdf 39.0 Schriftelijke vragen CPB - vragen over veiligheid voor fietsers op de Beulakerweg te Giethoorn - beantwoording 20180711.pdf (67KB)
pdf 40.0 Schriftelijke vragen VVD -Informatienota Onderwijshuisvesting - beantwoording 20180822.pdf (305KB)
pdf 40.1 Schriftelijke vragen VVD -IHP bijlage 1 overzicht actualisatie - beantwoording 20180822.pdf (244KB)
pdf 40.2 Schriftelijke vragen VVD -IHP bijlage 2 collegebesluit IHP 31-10-2017 - beantwoording 20180822.pdf (184KB)
pdf 41.0 Schriftelijke vragen CDA, D66, CPB, CU en BGL - uitvoering motie subsidies - Beantwoording DEEL I 20180724.pdf (76KB)
pdf 41.1 Schriftelijke vragen CDA, D66, CPB, CU en BGL - uitvoering motie subsidies - Beantwoording DEEL II 20180828.pdf (267KB)
pdf 42.0 Schriftelijke vragen CPB - woningbouw Belt-Schutsloot - beantwoording 20180822.pdf (56KB)
pdf 43.0 Schriftelijke vragen D66 - Ontsluitingsweg Blokzijl - Beantwoording 20180724.pdf (57KB)
pdf 44.0 Schriftelijke vragen CPB - Bouwmeterkast op Voorpoortplein Vollenhove - beantwoording 20180822.pdf (51KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 10 juli 2018 (PPN)
9
Sluiting