link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Matrix dorpsplannen 2018 (ronde 2)
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00062
4.2
Vaststellen gewijzigde " Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Steenwijkerland"
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00059
4.3
Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2017 - pgb-tarieven beschermd wonen
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00058
4.4
Vaststelling (belasting)verordeningen 2019
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00061
4.5
Sponsoring Overijsselse Merentocht
Portefeuille Harmsma
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00063
4.6
Financiële verordening gemeente Steenwijkerland
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00064
4.7
Bekrachtiging geheimhouding
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Beschikbaarstelling van een krediet voor het investeringsplan sociale huurwoningen in de noordelijke kernen en Steenwijk
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00060

5.2
Motie vreemd M2 inzake vuurwerkvrije zones
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (100KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (224KB)
pdf 1.0 Jeugdzorg regio IJsselland - Vastgestelde jaarrekening 2017 RSJ IJsselland gemeente Steenwijkerland.pdf (62KB)
pdf 1.1 Jeugdzorg regio IJsselland - accountantsverslag 2017.pdf (160KB)
pdf 1.2 Jeugdzorg regio IJsselland - controleverklaring jaarrekening 2017 - getekend.pdf (390KB)
pdf 1.3 Jeugdzorg regio IJsselland - gewaarmerkte jaarrekening 2017.pdf (1,2MB)
pdf 2.0 NBPB - Beschermingsbewindvoering.pdf (538KB)
pdf 3.0 Mijn kwaliteit voor leven - Beleidsrapportage 6.docx (285KB)
pdf 4.0 Ministerie BZK - Introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambsdragers.pdf (3,4MB)
pdf 5.0 Gemeente Haaksbergen - Motie Kinderpardon gemeente Haaksbergen.pdf (161KB)
pdf 5.1 Gemeente Haaksbergen - Brief Staatssecretaris.pdf (170KB)
pdf 6.0 VNG - Motie utrechtse heuvelrug over plastic afval.pdf (101KB)
pdf 7.0 VNG - Ontwikkelingen onderwijshuisvesting.pdf (127KB)
pdf 8.0 VNG - Samenwerkingsafspraken landelijke vreemdelingen voorzieningen.pdf (239KB)
pdf 9.0 VNG - 75-jaar vrijheid.pdf (157KB)
pdf 10.0 VNG - CAO nieuwsbrief.pdf (88KB)
pdf 14.0 Informatienota 2018 -35 - Gevolgen Essentaksterfte.pdf (57KB)
pdf 15.0 Informatienota 2018 -36 - Vervolgstap nominatiedossier Koloniën van Weldadigheid.pdf (170KB)
pdf 16.0 Schriftelijke vragen D66 - Huishoudelijke hulp - beantwoording 20181204.pdf (538KB)
pdf 17.0 Schriftelijke vragen GroenLinks - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen studenten - beantwoording 20181127.pdf (204KB)
pdf 18.0 Schriftelijke vragen CDA - OZB voor ANBI en SBBI's, sportverenigingen - beantwoording 20181204.pdf (136KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 4 december 2018
9
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Sluiting