link naar deze pagina

Politieke Markt - 5 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: E.H. Elgersma

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Oordeelvorming - hamerstukken
4.1
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Steenwijkerland 2019
Portefeuille Bats
4.2
Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Steenwijkerland 2019
Portefeuille Bats
5
Oordeelvorming - bespreekstukken
5.1
Vervanging tennisbanen LTC Oldemarkt
Portefeuille Harmsma
Voorgestelde bespreektijd: 24 minuten
5.2
Aanpak laaggeletterdheid
Portefeuille Jongman
Ingeschatte behandeltijd: 40 minuten
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Vaststelling besluitenlijst van 5 februari 2019
8
Sluiting