link naar deze pagina

Politieke Markt - 5 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: E.H. Elgersma

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Als insprekers hebben zich aangemeld:

Dhr. M. van de Hengel
van Plaatselijk Belang Kuinre en spreekt namens de werkgroep 'energie collectief' over het onderwerp energie transitie.
Inspraakbijdrage is toegevoegd.

Dhr. Van de Belt namens de samenwerkende recreatieondernemers in Belt Schutsloot
4
Oordeelvorming - hamerstukken
4.1
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Steenwijkerland 2019
Portefeuille Bats
4.2
Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Steenwijkerland 2019
Portefeuille Bats
5
Oordeelvorming - bespreekstukken
5.1
Vervanging tennisbanen LTC Oldemarkt
Portefeuille Harmsma
Voorgestelde bespreektijd: 24 minuten

Als inspreker heeft zich aangemeld:

Dhr. Guus Huis in 't Veld - voorzitter LTC IJsselham
5.2
Aanpak laaggeletterdheid
Portefeuille Jongman
Ingeschatte behandeltijd: 40 minuten
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Vaststelling besluitenlijst van 5 februari 2019
8
Sluiting