link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 mei 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Aanbieden coalitieakkoord en installatie wethouders en (burger)raadsleden.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Aanbieden coalitieakkoord
5
Voordracht wethouders door BGL, PvdA, VVD en CU
6
Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven t.b.v. agendapunten 7 t.m. 9 en stemcommissie t.b.v. agendapunt 7
7
Benoeming en installatie wethouders
De heer O. Akkerman
Mevrouw T. Jongman-Smit
De heer A. M. Harmsma
De heer M. Scheringa

8
Installatie raadsleden
De heer H.J. Boxum,
De heer M. Ferwerda,
De heer H. Ruitenberg en
De heer J. Ziel

9
Benoeming en installatie burgerraadsleden
De heer G. Stam
De heer R. Logtmeijer
Mevr. T. Tuenter-Hetebrij
De heer L. Lassche
De heer T. Gernaat
De heer N. Benus
De heer F. van den Ende
De heer A. J. Tienstra
De heer M.W. Leistra
De heer T. H. de Vries


10
Gelegenheid om vragen te stellen
11
Ingekomen stukken
pdf Lijst Ingekomen Stukken GETEKEND.pdf (183KB)
pdf Lijst Ingekomen Stukken.docx (274KB)
pdf 1.0 Historische Vereniging Steenwijk e.o. - Cultuurhistorie en archeologie zijn van wezenlijk belang voor Steenwijkerland.docx (114KB)
pdf 2.0 Vereniging eigen huis - Bewonersinvloed in uw gemeente.pdf (175KB)
pdf 2.1 Vereniging Eigen Huis - Participatiehandvest.pdf (663KB)
pdf 3.0 II MR basisschool ’t PuzzelsTuk - Huisvesting basisschool `t PuzzelsTuk.pdf (49KB)
pdf 4.0 ANKO - Uw kapper doet een beroep op u..pdf (248KB)
pdf 5.0 VNG - Geactualiseerde toelichting VNG Model Alv.pdf (233KB)
pdf 6.0 Cedris - Sociale werkgelegenheid en reintegratie.pdf (1,1MB)
pdf 6.1 Cedris - Folder 'De Zes Instrumenten april 2018.pdf (2,3MB)
pdf 7.0 VNG - Gemeentelijke Telecommunicatie -connect.pdf (246KB)
pdf 8.0 Stichting Reuvers -A_van_Archeologie.pdf (310KB)
pdf 8.1 Stichting Reuvers - Pamflet archeologie 2018 - Benut het verleden.pdf (25KB)
pdf 9.0 Drenthe College - Kennismaking op een schoollocatie DC.pdf (91KB)
pdf 9.1 Drenthe College - Onderwijs Drenthe.pdf (464KB)
pdf 10.0 Leven met de Aarde - Het bewustzijn deel te zijn van een geheel is essentieel!.pdf (116KB)
pdf 11.0 Platform arbeidsmarkt Jeugdzorg - Nu is het tijd voor KwaliTIJD voor het kind.pdf (86KB)
pdf 12.0 Controle Alt Delete - Vertrouwen en tevredenheid in Integraal Veiligheidsplan.pdf (91KB)
pdf 13.0 Kinderombudsvrouw M. Kalverboer - Kinderrechten in gemeenten.pdf (433KB)
pdf 14.0 VNG - Compensatieregeling AOW voor brandweerpersoneel.pdf (193KB)
pdf 15.0 VluchtenlingenWerk Oost Nederland - Input voor lokaal integratiebeleid vluchtelingen.pdf (130KB)
pdf 15.1 VluchtenlingenWerk Oost Nederland - Gemeente aan zet. Actieplan voor integratiebeleid vluchtelingen.pdf (95KB)
pdf 16.0 De Nationale Ombudsman - Ombudsvisie op professionele klachtenbehandeling.pdf (170KB)
pdf 17.0 Veilig Verkeer Nederland - Manifest verkeersveiligheid en nationale prioriteit rol gemeenten.pdf (2,8MB)
pdf 18.0 Buro Jansen en Janssen - Invoeren Wet Inlichtingen- en veiligheidsdiensten WIV.pdf (130KB)
pdf 19.0 Gezamelijke instanties - Informatie jeugdzorg in gemeente beter maken.pdf (2,2MB)
pdf 20.0 Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Screening kandidaat-wethouders.pdf (4,6MB)
pdf 20.1 Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Checklist risicoanalyse integriteit.pdf (243KB)
pdf 20.2 Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Brief aan Voorzitter Tweede Kamer.pdf (11,3MB)
pdf 21.0 Provincie Overijssel - Informatie begroting 2019 en meerjarenraming 2020 -2022.pdf (9,5MB)
pdf 22.0 Provincie Overijssel - Samen een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit.pdf (1MB)
pdf 23.0 NVM - Vijftal aanbevelingen woningmarkt.pdf (1,2MB)
pdf 24.0 GGD IJsselland - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2017.pdf (36KB)
pdf 24.1 GGD IJsselland - Jaarstukken 2017.pdf (2,7MB)
pdf 25.0 FNV MOOI - Vaststellingsbeleid voor zzp'ers in de verzorging.pdf (50KB)
pdf 25.1 FNV MOOI - Infographic.pdf (97KB)
pdf 25.2 FNV MOOI - Concept beleidsregels.pdf (62KB)
pdf 25.3 FNV MOOI - Handreikingen voor een coalitieakkoord.pdf (48KB)
pdf 26.0 Schakelteam personen met verward gedrag – Investeer in mensen met verward gedrag.pdf (111KB)
pdf 27.0 Longfonds - Zorgen over uitstoot door verkeer en houtkachels.pdf (136KB)
pdf 28.0 Kindcentra 2020 - Ontwikkel de toekomst.pdf (214KB)
pdf 29.0 Omgevingsdienst IJsselland - Drie correcties op de begroting 2018.pdf (209KB)
pdf 29.1 Omgevingsdienst IJsselland - Bijdrage EED van gemeenten uit gemeentefonds.pdf (193KB)
pdf 29.2 Omgevingsdienst IJsselland - Verrekening SmartDocuments.pdf (96KB)
pdf 29.3 Omgevingsdienst IJsselland - Ontwerpbegroting 2019.pdf (511KB)
pdf 30.0 Veiligheidsregio IJsselland - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017 Veiligheidsregio IJsselland.pdf (1,8MB)
pdf 30.1 Veiligheidsregio IJsselland - Jaarverslag en jaarrekening Veiligheidsregio IJsselland 2017.pdf (2,7MB)
pdf 31.0 VNG - Wijziging bouwverordening per 1 juli 2018.pdf (377KB)
pdf 32.0 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland - Voorlopige jaarrekening BVO 2017 gemeente Steenwijkerland.pdf (76KB)
pdf 32.1 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland - Aanbiedingsbrief Kadernota 2019.pdf (70KB)
pdf 32.2 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland - BO 7. Kadernota 2019.pdf (264KB)
pdf 33.0 Jeugdzorg Nederland - Het nog beter maken van jeugdzorg.pdf (169KB)
pdf 34.0 Natuurmonumenten - Manifest Groen verdient de ruimte.pdf (109KB)
pdf 35.0 Stichting van het Onderwijs - Realisatie samenwerking onderwijs, opvang en zorg in kindcentra.pdf (142KB)
pdf 36.0 Gastvrij Overijssel - Manifest Vrijheidseconomie.pdf (152KB)
pdf 37.0 VNG - Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies.pdf (513KB)
pdf 38.0 VNG - Proces en tijdpad vacatures VNG.pdf (249KB)
pdf 41.0 Ministerie van Buitenlandse Zaken - Actieprogramma Versterking Democratie en Bestuur.pdf (114KB)
pdf 44.0 VNG - Spelregels voor de digitale stad.pdf (389KB)
pdf 45.0 Maag Lever Darm Stichting - Factsheet Gebrek aan toiletten in NL.pdf (315KB)
pdf 45.1 Maag Lever Darm Stichting - Verhalenbundel Help Waarkaniknaardewc.pdf (5,8MB)
pdf 46.0 Jeugdzorg Werkt - Aandacht voor werknemers in de Jeugdzorg.pdf (83KB)
pdf 47.0 IGSD - Brief gemeente Steenwijkerland inzake meerjarenbegroting etc. 30 april 2018.pdf (58KB)
pdf 47.1 IGSD - Begrotingswijziging eerste wijziging 2018 IGSD.xls (577KB)
pdf 47.2 IGSD - Contoleverklaring gewaarmerkt jaarstukken IGSD 2017.pdf (293KB)
pdf 47.3 IGSD - Getekend voorstel begroting 2018 IGSD, 1ste wijziging.pdf (157KB)
pdf 47.4 IGSD - Getekend voorstel meerjarenbegroting IGSD 2019 - 2022.pdf (149KB)
pdf 47.5 IGSD - Getekende voorstel jaarstukken 2017 DB 4 april 2018.pdf (77KB)
pdf 47.6 IGSD - Jaarstukken 2017 IGSD getekend door HZG.pdf (2,9MB)
pdf 47.7 IGSD - Meer Jaren Begroting 2018 2019.docx (1,8MB)
pdf 48.0 Collegebesluit Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2018.pdf (60KB)
pdf 48.1 Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2018.pdf (1,5MB)
pdf 49.0 Collegebesluit Vormen bestemmingsreserve kapitaallasten voor concrete investeringen.pdf (58KB)
pdf 50.0 20180430 - Schriftelijke vragen CDA - Basisschool PuzzelsTuk.doc (134KB)
12
Vaststelling besluitenlijst van 24 april 2018
13
Sluiting