link naar deze pagina

Politieke Markt - 4 februari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Mulder

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Oordeelvorming - hamerstukken
4.1
Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften
Portefeuille Bats
Ingeschatte bespreektijd: minuten
5
Oordeelvorming - bespreekstukken
5.1
Voorbereidingsbesluit aanscherpen planregels wonen
Portefeuille Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten

6
Beeldvorming - bespreekstukken
6.1
Beleidskader Windenergie uit Steenwijkerland
Portefeuille Bijl
Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten

Als inspreker heeft zich aangemeld:

- Mevr. Anneke Turkstra, voorzitter Plaatselijk Belang Kuinre
- Dhr. Klaas Boltjes
- Mevr. Sandy Willig
- Mevr. Adé Olsder, namens Plaatselijk Belang Blokzijl
- Mevrouw van Ens
- Dhr. Ruurd Huisman namens o.a. Energiecoöperatie Wieden-Weerribben
- Dhr. Evert van Dijk Voorzitter `t Gieters Belang
- Dhr. Martijn Wubbels namens Natuurmonumenten
- Dhr. Fokko Jansma namens Steenergie
Omdat de G1000 Werkplaats Wind- en Zonne-Energie vanavond niet aanwezig kan zijn is hun inspraakbijdrage hieronder als bijlage toegevoegd.
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Vaststelling besluitenlijst van 14 januari 2020
9
Sluiting