link naar deze pagina

Raadsvergadering - 3 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Rapport rekenkameronderzoek informatiebeveiliging
Portefeuille Bats
Voorstelnummer
4.2
1ste Bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2019
Portefeuille Bats
Voorstelnummer 2019-RAAD-00029
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Vaststellen bestemmingsplan Blokzijl - Muggenbeet 3
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer: 2019-RAAD-00028
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (112KB)
pdf 1.0 RSJ 2018 gewaarmerkte jaarrekening.pdf (4.8MB)
pdf 1.1 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, Accountantsverslag boekjaar 2018....pdf (152KB)
pdf 1.2 RSJ - 20190415 Ontwerpbegroting 2020 incl. kadernota.pdf (418KB)
pdf 1.3 RSJ 2018 getekende verklaring.pdf (382KB)
pdf 1.4 RSJ - 20190709 Br aan provincie begroting 2020 en jaarrekening 2018.pdf (66KB)
pdf 2.0 Heemstede - Motie 'Als we verder de trap af moeten komen we onder water'.pdf (1005KB)
pdf 3.0 Het Oversticht - Jaarverslag 2018.pdf (1015KB)
pdf 4.0 Regio Zwolle - Jaarverslag Regio Zwolle 2018.pdf (9.1MB)
pdf 5.0 FNV - CAO voor werknemers met een arbeidsbeperking.pdf (83KB)
pdf 6.0 Gemeente Culemborg - Motie Noodzaak aanpassing rekenmethode Accres Algemene Bijdrage.pdf (204KB)
pdf 6.1 Gemeente Culemborg - Brief raad Noodzaak aanpassing rekenmethode ....pdf (78KB)
pdf 6.2 Gemeente Culemborg - Brief Minister BZK Noodzaak aanpassing rekenmethode ....pdf (265KB)
pdf 7.0 Gemeente Renkum - Motie PPN begrotingsevenwicht.pdf (666KB)
pdf 8.0 LOGA - Correctie op brief U201900344 (Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO).pdf (197KB)
pdf 9.0 drs.L.W.Verhoef - Betreft Jaarrekening 2018 gemeente Steenwijkerland.pdf (2.6MB)
pdf 10.1 Gieters Belang - Handhaving vaarverordening.pdf (537KB)
pdf 10.2 Gieters Belang - Herhaalverzoek handhaving vaarderordening.pdf (510KB)
pdf 10.3 Gieters belang - Herhaalverzoek handhaving vaarderordening - reactie op uw schrijven d.d. 22-08-2019.pdf (565KB)
pdf 12.0 Ambachtelijke ondernemers - Platform voor duurzame Ambachtelijke Ondernemers - Vaarverordening - .pdf (458KB)
pdf 15.0 VNG - Financiële impact uitvoering Omgevingswet-Reactie op brief gemeente Bergen e.a..pdf (98KB)
pdf 15.1 Financiële impact uitvoering Omgevingswet - brief gemeente Bergen e.a..pdf (376KB)
pdf 16.0 VNG - Archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheid.pdf (187KB)
pdf 17.0 VNG - College voor Arbeidszaken Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019.pdf (128KB)
pdf 18.0 VNG - Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars.pdf (144KB)
pdf 19.0 VNG - Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten.pdf (144KB)
pdf 20.0 VNG - Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA.pdf (128KB)
pdf 21.0 VNG - Wijziging model-APV zomer 2019.pdf (168KB)
pdf 21.1 VNG - Was-wordt-tabel Wijziging Model Algemene plaatselijke verordening.docx (200KB)
pdf 22.0 VNG - Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.pdf (145KB)
pdf 23.0 VNG - Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage.pdf (174KB)
pdf 24.0 VNG - Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG.pdf (170KB)
pdf 25 Informatienota 2019 - 31 - Preventiemaatregelen Armoede- en minimabeleid.pdf (118KB)
pdf 26 Informatienota 2019 - 32 - Samenwerking met Historisch Centrum Overijssel.pdf (55KB)
pdf 27 Informatienota 2019 - 33 - Projectplan visie toerisme en recreatie.pdf (1MB)
pdf 28 Informatienota 2019 - 34 - Motie publiek-private samenwerking Participatiewet 2020 - 2022.pdf (131KB)
pdf 29 Informatienota 2019 - 35 - Addendum Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Steenwijkerland 2019.pdf (239KB)
pdf 30 Informatienota 2019 - 36 - Kader voor omgaan met initiatieven in Giethoorn.pdf (137KB)
pdf 31 Informatienota 2019 - 37 - Project realisatie beleid laaggeletterdheid.pdf (435KB)
pdf 32 Informatienota 2019 - 38 - Mooi Schoon 2019 - 2020.pdf (1.8MB)
pdf 33 Informatienota 2019 - 39 - Winningsvergunning aardwarmte in Luttelgeest.pdf (60KB)
pdf 34 Informatienota 2019 - 40 - Visie voor religieus erfgoed in Steenwijkerland.pdf (68KB)
pdf 35 Informatienota 2019 - 41 - Informatienota over de motie ‘Meten is weten'.pdf (71KB)
pdf Informatienota 2019 - 42 - Stand van zaken uitvoeringsagenda binnenstad Steenwijk.pdf (259KB)
pdf Informatienota 2019 - 43 - Situatie Veilig Thuis IJsselland.pdf (126KB)
pdf Informatienota 2019 - 44 - Actieplan Werk en aanvragen ontwikkelfonds Human Capital.pdf (1.9MB)
pdf Informatienota 2019 - 45 - Stand van zaken strategische Mobiliteitsvisie.pdf (231KB)
pdf Informatienota 2019 - 46 - Actieplan ondermijnende criminaliteit.pdf (524KB)
pdf Informatienota 2019 - 47 - Informatienota (Her)ontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep.pdf (240KB)
pdf Informatienota 2019 - 48 - Stand van zaken programma Duurzaam.pdf (362KB)
pdf 43 Informatienota 2019 - 49 -Periodieke inkooprapportage 2019-2.pdf (791KB)
pdf 44 Informatienota 2019 - 50 - Aanpassing dienstverlening aan de balies.pdf (65KB)
pdf 45 Informatienota 2019 - 51 - ZonMw subsidie training Grip op verwardheid.pdf (125KB)
pdf 46.0 Bijlage leerpunten bezwaar- en klaagschriften 2017 en 2018.pdf (111KB)
pdf 46.1 Verslag bezwaar- en klaagschriften Steenwijkerland 2018.pdf (168KB)
pdf 46.2 Besluit verslag bezwaar- en klaagschriften SWL 2018.pdf (68KB)
pdf 47.0 Schriftelijke vragen VVD - Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving - BEANTWOORDING 20190716.pdf (73KB)
pdf 48.0 Schriftelijke vragen VVD - Jeugdhulp - beantwoording.pdf (88KB)
pdf 49.0 Schriftelijk vragen GroenLinks - Verhuur onvergunde sloepen Giethoorn - Beantwoording 20190822.pdf (186KB)
pdf 20190306 - Schriftelijke vragen BGL - Aanleg glasvezel buitengebieden - BEANTWOORDING.pdf (196KB)
pdf 20190724 - Schriftelijke vragen CPB - Nota van antwoord vragen CPB n.a.v. algemene beschouwingen bij de PPN (9-7).pdf (195KB)
pdf 52.0 Schriftelijke vragen D66 - stadsgrachten Steenwijk - beantwoording 20190827.pdf (165KB)
pdf 53.0 Schriftelijke vragen VVD - Handhaving Vaarverordening Giethoorn - verzoek tot uitstel beantwoording.docx (32KB)
pdf 54.0 Schriftelijke vragen D66 - Rol College in krachtenveld Giethoorn - beantwoording 20190828.pdf (62KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (207KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 9 juli 2019
9
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Sluiting