link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 april 2021

Locatie: Via Zoom
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Als insprekers hebben zich gemeld:
\- Dhr\. H\. Groenewoud\, directeur SG Eekeringe \(agendapunt 5\.1 Huisvesting voortgezet onderwijs Steenwijkerland\)
\- Mevr\. N\. de Dood \(agendapunt 5\.2 Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning \- Het realiseren van een zonnepark nabij Eeserwold\)
\- Dhr\. A\. Scholtmeijer \(agendapunt 5\.2 Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning \- Het realiseren van een zonnepark nabij Eeserwold\)
\- Mevr\. J\. de Barbanson namens GroenLeven \(agendapunt 5\.2 Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning \- Het realiseren van een zonnepark nabij Eeserwold\)
\- Dhr\. M\. Pot \(agendapunt 5\.2 Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning \- Het realiseren van een zonnepark nabij Eeserwold\)
\- Mevr\. H\. Luten namens Coöperatie Steenergie \(agendapunt 5\.2 Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning \- Het realiseren van een zonnepark nabij Eeserwold\)
\- Mevr\. G\. Bijker \(agendapunt 5\.2 Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning \- Het realiseren van een zonnepark nabij Eeserwold\)
4
Benoeming en installatie burgerraadslid Partij van de Arbeid
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Huisvesting voortgezet onderwijs Steenwijkerland
Portefeuillehouder Scheringa
Voorstelnummer 2021-RAAD-00012
5.2
Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning - Het realiseren van een zonnepark nabij Eeserwold
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer 2021-RAAD-00011
5.2.1
Schorsing
5.3
Doorgeschoven naar 21 april 2021 - Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning - Het realiseren van een zonnepark nabij Wanneperveen
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer 2021-RAAD-00010
pdf 2021-RAAD-00010 - Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning - Het realiseren van een zonnepark nabij Wanneperveen - RAADSVOORSTEL (72KB)
pdf Ruimtelijke onderbouwing.pdf (3.4MB)
pdf Bijlage 1A Inrichtingsplan.pdf (13.9MB)
pdf Bijlage 1B Ontwerp.pdf (9.3MB)
pdf Bijlage_2 deel 1 Participatie_proces_en_deelname.pdf (564KB)
pdf Bijlage_2 deel 2 Participatie_proces_en_deelname.pdf (1.1MB)
pdf Bijlage_2 deel 3 Participatie_proces_en_deelname.pdf (14.4MB)
pdf Bijlage_2 deel 4 Participatie_proces_en_deelname.pdf (13.5MB)
pdf Bijlage_2 deel 5 Participatie_proces_en_deelname.pdf (13.6MB)
pdf Bijlage_2 deel 6 Participatie_proces_en_deelname.pdf (14MB)
pdf Bijlage_2 deel 7 Participatie_proces_en_deelname.pdf (14.3MB)
pdf Bijlage_2 deel 8 Participatie_proces_en_deelname.pdf (4.1MB)
pdf Bijlage 3A Natuurtoets.pdf (1.8MB)
pdf Bijlage 3B Toetsing natura 2000.pdf (627KB)
pdf Bijlage 4A Stikstofparagraaf.pdf (1.1MB)
pdf Bijlage 4B Berekening aanlegfase AERIUS.pdf (718KB)
pdf Bijlage 4C Berekening gebruiksfase AERIUS.pdf (671KB)
pdf Bijlage 4D Berekening sloopfase AERIUS.pdf (718KB)
pdf Bijlage 5 beschrijving kenmerken plaats en effecten zonnepark.pdf (425KB)
pdf Tekening Compact station.pdf (308KB)
pdf Tekening Frames.pdf (268KB)
pdf Tekening profiel interne weg.pdf (465KB)
pdf Tekening Technisch ontwerp.pdf (11.5MB)
pdf Nieuw toegevoegd: Toelichting zonnepark Wanneperveen toezeggingen pfh politieke markt.pdf (150KB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage 1 Procesparticipatie zonnepark Zomerdijk.docx (54KB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage 2 Financiele Participatie zonnepark Zomerdijk.docx (270KB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage 6.1 Persbericht Holland Solar.pdf (547KB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage 6.2 Statement Longi Solar.pdf (657KB)
pdf Nieuw toegevoegd: Bijlage 6.3 Code of Conduct.pdf (1.8MB)
5.4
Doorgeschoven naar 21 april 2021 - Vaststellen definitief bod en Hoofdlijnenakkoord Regionale Energiestrategie West-Overijssel
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer 2021-RAAD-00013
5.5
Doorgeschoven naar 21 april 2021 - Motie vreemd aan de orde BGL - Huishoudelijke hulp Wmo
5.6
Doorgeschoven naar 21 april 2021 - Motie vreemd Structurele oplossing afvalcontainer CPB-BGL-CDA-D66
6
Doorgeschoven naar 21 april 2021 - Gelegenheid om vragen te stellen
7
Doorgeschoven naar 21 april 2021 - Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (160KB)
pdf 1.0 RSJ - Steenwijkerland - Aanbiedingsbrief kadernota 2022 en jaarrekening 2020.pdf (106KB)
pdf 1.1 RSJ - Kadernota 2022 inclusief begroting def..pdf (455KB)
pdf 1.2 RSJ - Jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening def..pdf (1.5MB)
pdf 2.0 Omgevingsdienst - aanbiedingsbrief ontwerpbegroting en jaarstukken.pdf (283KB)
pdf 2.1 Omgevingsdienst - Begroting 2022_OD IJsselland.pdf (1011KB)
pdf 2.2 Omgevingsdienst - Jaarrekening 2020 OD IJsselland met controleverklaring accountant.pdf (987KB)
pdf 2.3 Omgevingsdienst - voorlopig Jaarverslag 2020.pdf (1.4MB)
pdf 3.0 Veiligheidsregio - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020.pdf (584KB)
pdf 3.1 Veiligheidsregio - Jaarverslag en Jaarrekening 2020.pdf (2.4MB)
pdf 4.0 Veiligheidsregio IJsselland - Aanbiedingsbrief begroting 2022 gemeenteraden.pdf (106KB)
pdf 4.1 Veiligheidsregio IJsselland - Programmabegroting 2022 - concept.pdf (1.7MB)
pdf 5.0 GGD - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020.pdf (153KB)
pdf 5.1 GGD - Jaarstukken 2020 (jaarverslag en -rekening) document.pdf (1.6MB)
pdf 6.0 GGD - Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2022.pdf (143KB)
pdf 6.1 GGD - Programmabegroting 2022.document.pdf (1.1MB)
pdf 7.0 GGD - Jaarimpressie GGD IJsselland 2020.pdf (1.5MB)
pdf 8.0 Beroepsorganisatie Kunstenaars - Besteding gelden kunst en cultuur plus voorbeeldmotie.docx (33KB)
pdf 8.1 Beroepsorganisatie Kunstenaars - Rijkssteun cultuur aan gemeenten 2020 en 2021 1e helft.xlsx (31KB)
pdf 9.0 Plaatselijk Belang Blokzijl - Raadsbrief duurzame energie.docx (18KB)
pdf 10.0 Raden in Verzet - Voortgangsnotitie april 2021.pdf (601KB)
pdf 11.0 Regio Zwolle - Persbericht Regio Zwolle haalt fors bedrag binnen aan Europese subsidies.docx (74KB)
pdf 12.0 Stichting Fairtrade Gemeente - Word een Fairtrade Gemeente en zet Eerlijke Handel op de politieke agenda.pdf (919KB)
pdf 13.0 Gemeenteraad Eindhoven - Motie Minimumloon naar 14 euro.pdf (181KB)
pdf 14.0 Gemeenteraad Roerdalen - Motie Huishoudelijke hulp WMO.pdf (510KB)
pdf 15.0 Gemeenteraad van Dinkelland - Motie borstonderzoek vrouwen (Lokaal Dinkelland) - 15 dec 2020.pdf (672KB)
pdf 15.1 Gemeenteraad van Dinkelland - Brief aan de TK inzake borstkankeronderzoek.docx (14KB)
pdf 15.2 Gemeenteraad van Dinkelland - Brief aan de staatsecretaris inzake periodiek onderzoek borstkanker.docx (14KB)
pdf 19.0 GBT - Coronamaatregelen toeristisch seizoen 2021.docx (47KB)
pdf 20.0 RBT - Raadsbrief 25-03.pdf (201KB)
pdf 20.1 RBT - Raadsbrief 09-04.pdf (179KB)
pdf 21.0 VNG - Actualisatie VNG Model Afvalstoffenverordening.pdf (175KB)
pdf 22.0 VNG - Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord ‘cao Aan de slag’.pdf (214KB)
pdf 23.0 VNG - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 28.pdf (283KB)
pdf 23.1 VNG - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 29.pdf (157KB)
pdf 24.0 VNG - Aanjaagteam Digitale toegankelijkheid.pdf (135KB)
pdf 25.0 Informatienota 2021 - 12 - Analyse agrarische sector Steenwijkerland - Rapport Vitaal platteland.pdf (879KB)
pdf 26.0 Informatienota 2021 - 13 - Inkoop jeugdhulp regio IJsselland 2022.pdf (67KB)
pdf 27.0 Informatienota 2021 - 14 - Actieplan Werk(t).pdf (4.4MB)
pdf 28.0 Informatienota 2021 - 15 - Toekomstige renovaties dorpshuizen.pdf (63KB)
pdf 29.0 Informatienota 2021 - 16 - Interbestuurlijk toezicht.pdf (234KB)
pdf 30.0 Informatienota 2021 - 17 - Cultuureducatie in Steenwijkerland.pdf (68KB)
pdf 31.0 Informatienota 2021 - 18 - Ontwikkelingen Buitenhoeve school.pdf (54KB)
pdf 32.0 Informatienota 2021 - 19 - Extra capaciteit voor de organisatie i.v.m. de coronacrisis.pdf (71KB)
pdf 33.0 Regionale zienswijze tegen ontwerpbesluit natuurvergunning Lelystad Airport.pdf (61KB)
pdf 33.1 Regionale zienswijze tegen ontwerpbesluit natuurvergunning Lelystad Airport - bijlage 1 concept-brief.pdf (175KB)
pdf 34.0 Factsheet impact coronacrisis op ouders en kinderen in de regio IJsselland.pdf (67KB)
pdf 34.1 Factsheet GGD IJsselvecht.pdf (2.8MB)
pdf 35.0 Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Laad- en loswal 2 april 2021 - toelichting.docx (19KB)
pdf 35.1 Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Laad- en loswal 2 april 2021 getekend.pdf (258KB)
pdf 36.0 Schriftelijke vragen D66 - Veiligheid en Omgevingsdienst IJsselland - beantwoording 20210414.pdf (141KB)
pdf 37.0 Schriftelijke vragen PvdA - Verkeersveiligheid kruising N333 en N334 - beantwoording 20210406.pdf (276KB)
pdf 38.0 Schriftelijke vragen D66 - Stemmen in Dwarsgracht en Eesveen - beantwoording 20210330.pdf (363KB)
pdf 39.0 Schriftelijke vragen GL - Algoritmes gemeenten - vervolgvragen - beantwoording 20210330.pdf (1.6MB)
pdf 40.0 Schriftelijke vragen CPB - Manifest funderingsschade woningen - beantwoording 20210330.pdf (279KB)
8
Doorgeschoven naar 21 april 2021 - Vaststelling besluitenlijst van 30 maart 2021
9
Doorgeschoven naar 21 april 2021 - Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Doorgeschoven naar 21 april 2021 - Sluiting