Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Samenleving en Bestuur - 4 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: K. Francken-Schiffer
Toelichting: Aanwezig: K. Francken-Schiffer (voorzitter); R. Wouters (commissiegriffier); S. Zeegers (SP); M. van Bergen (SP); E. Troost-de Wit (Jong Uden); S. Willems (Jong Uden); M. Klijs (Gewoon Uden); T. Daanen (Gewoon Uden); M. van Gils (D66)*; M. van Merwerode (D66); I. Tros (PvdA); M. Geurts (PvdA)*; A. Thenu (UdenPlus)*; T. Thenu-Manders (UdenPlus); M. Kappé-Borrèl (Groen Links) H. Vissers (GroenLinks)*; E. Alofs-van den Boogaard (CDA); M. van den Bosch (CDA); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); A. van Asseldonk (VVD–Leefbaar Uden); H. Hellegers (portefeuillehouder); M. Prinssen (portefeuillehouder); G. van Heeswijk portefeuillehouder); *burgerleden.

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering Samenleving en Bestuur d.d. 31 oktober 2019
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter informatie bijgevoegd.
5
Rondvraag
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
Er zijn geen stukken ter bespreking geagendeerd.
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het college adviseert de raad om de Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten weten de gemeente Uden Positief staat tegenover het Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen veiliger’’, met de aantekening dat de uitvoering ervan binnen het nu beschikbare budget dient te blijven.
7.b
Raadsadvies Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Deze verordening regelt het verstrekkingenbeleid van de gemeente Uden op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2020 zijn er nog een aantal wijzigingen noodzakelijk in de verordening om te voldoen aan de definitieve invoering van het abonnementstarief door het Rijk per 1 januari 2020. Het college adviseert de raad Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 vast te stellen.
7.c
Raadsadvies Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023
Op grond van de Jeugdwet moet iedere gemeente periodiek een plan vaststellen dat richting geeft aan preventie, jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Gelet op de samenwerking met 16 gemeenten in Noordoost Brabant hebben wij met deze gemeenten afgesproken om nu een regionaal beleidsplan jeugdhulp op te stellen. Het college adviseert de raad het Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 vast te stellen.
8
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
Er zijn geen stukken ter bespreking geagendeerd.
9
Sluiting