Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën - 14 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: E. Alofs-van den Boogaard
Toelichting: Insprekers:
op agendapunt 7.a:
de heren Clemens en Van de Westen namens People Work Service

1
Opening en mededelingen
2
Beëdiging burgerlid VVD-Leefbaar Uden
Burgerlid de heer Van Gijn, die nieuw is benoemd in de raadsvergadering van 24 oktober jl. legt in de commissievergadering de eed af.
3
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
4
Vaststelling conceptbesluitenlijsten commissievergadering REF d.d. 9 en 10 oktober 2019
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
5
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter informatie bijgevoegd.
6
Rondvraag
7
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies Actualisatie Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten 2019 (2019/13408)
Het college adviseert de raad het ‘Huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten, actualisatie 2019’ vast te stellen.
8
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
8.a
Raadsadvies Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019 (2019/13406)
Het college adviseert de raad de geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019 vast te stellen.
8.b
Geluidswal Foodcourt
In de raadsvergadering van 24 oktober jl. heeft de fractie van Gewoon Uden een motie vreemd aan de orde ingediend met als onderwerp 'Geluidswal Foodcourt'. Op advies van de voorzitter van de raad hebben de indiener en de portefeuillehouder ingestemd met het verzoek om de motie te bespreken in de commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën van 14 november 2019. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat hij de leden van de commissie vooraf zal voorzien van informatie om te betrekken bij de bespreking.
9
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
Er zijn geen stukken geagendeerd.
10
Sluiting