Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën - 14 januari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: E. Alofs-van den Boogaard
Toelichting: Deze vergadering is terug te luisteren via YouTube => gemeente Uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering REF d.d. 10 december 2020
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter vaststelling bijgevoegd.
5
Rondvraag
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
6.a
Informatie aan de raad Terugblik op aanpak coronacrisis
Op verzoek van de fractie van de SP is deze informatienota geagendeerd voor behandeling in deze commissie.
++Motivatie:++
Onze fractie had verwacht dat er ook meer cijfermatige onderbouwing bij zou zitten: aantal inwoners dat een beroep doet/deed, aantal ondernemers dat een beroep doet/deed etc. Kan het college daar nog (mondeling) nader informatie over geven? Ook willen we weten of de cijfers van de werkloosheid/bijstand zijn toegenomen; in het bijzonder onder jeugdigen en ZZP-ers. En hoe vaak is gebruik gemaakt van de maatregelen zoals opgesomd in bijlage 2, Algemene maatregelen?
Daarnaast zitten we nu in een lockdown die grote gevolgen voor velen, waaronder MKB-ers, hebben. Hoe is daar de laatste stand van zaken? Is die vergelijkbaar met het voorjaar 2020 of gaat het om grotere aantallen? Is er al sprake van bijvoorbeeld winkelsluitingen?
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies Bestemmingsplan Erphoevenweg ongenummerd (naast 3) te Uden
Het college adviseert de raad het bestemmingsplan Erphoevenweg ongenummerd (naast 3) te Uden vast te stellen.
7.b
Snelfietsroute F264 (Duits Lijntje)
Op verzoek van de fractie van het CDA is dit onderwerp geagendeerd voor behandeling in deze commissie.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komt het CDA niet met een initiatiefvoorstel maar is er het voornemen tot indiening van een motie.
8
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
Er zijn geen geagendeerde stukken.
9
Sluiting